SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

18000 ton mıcır alımı ve nakliyesi işi satın alınacaktır

SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01000629
Şehir : Manisa
Yayınlandığı Gazeteler

SALİHLİ SEKTÖR 24.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/247684
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
18.000 Ton Mıcır (10.000 Ton 0 Numara Mıcır, 7.000 Ton 1 Numara Mıcır ve 1.000 Ton 2 Numara Mıcır) Alımı ve Nakliyesi işi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.06.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ATATÜRK MH. KURUDERE CD. NO: 1 (BELEDİYE SARAYI) 45300 SALİHLİ/MANİSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLÇEMİZ MAHALLE VE SOKAKLARINA ASFALT YOL KAPLAMASINDA KULLANILMAK ÜZERE 18000 TON MICIR ALIMI VE NAKLİYESİ

SALİHLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


İlçemiz Mahalle ve Sokaklarına Asfalt Yol Kaplamasında kullanılmak üzere 18000 Ton Mıcır Alımı ve Nakliyesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2019/247684
1-İdarenin
a) Adresi: ATATÜRK MAH. KURUDERE CAD. 1 45300 SALİHLİ/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası: 2367132640 - 2367155081
c) Elektronik Posta Adresi: info@salihli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 18.000 Ton Mıcır (10.000 Ton 0 Numara Mıcır, 7.000 Ton 1 Numara Mıcır ve 1.000 Ton 2 Numara Mıcır) Alımı ve Nakliyesi işi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri: Salihli Belediyesi Asfalt Şantiyesine teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi: Malzemeler, Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren Sözleşme süresi olan 150 (YÜZELLİ) Takvim Günü içinde Günlük En Az 200 TON olacak şekilde mesai saatleri içerisinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: ATATÜRK MH. KURUDERE CD. NO: 1 (BELEDİYE SARAYI) 45300 SALİHLİ/MANİSA
b) Tarihi ve saati: 21.06.2019 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Yüklenici tarafından temin edilecek mıcırın,Teknik Şartnamede EK-1 olarak verilen tablodaki bütün deneylerin, sonuçlarını ve uygunluğunu gösterir raporun Karayolları İzmir 2.Bölge Müdürlüğünden alınarak ihale evrakları ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur. Sunmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı SALİHLİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SALİHLİ BELEDİYESİ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR