SAĞLIK BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

20 kalem muhtelif gıda malzemesi alınacaktır

SAĞLIK BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01115263
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

GÜÇLÜ ANADOLU 21.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/13631
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
20 Kalem (14 Kısım) Muhtelif Gıda Malzemesi Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.02.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No:9 Bilkent/Çankaya/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

20 Kalem (14 Kısım) Muhtelif Gıda Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/13631

1-İdarenin
a) Adresi : Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 .Cadde No:9 Çankaya /Ankara 06800 Bilkent ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125851964 - 3125852196
c) Elektronik Posta Adresi : yhgm.ihale@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 20 Kalem (14 Kısım) Muhtelif Gıda Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Sağlık Mahallesi A. Adnan Saygun 2 Cadde No:55 Sıhhiye/ Çankaya/ANKARA adresine teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri : Sıra No Malzeme Adı Miktar Birim Teslimat Bilgileri Teslimat Sayısı 1 AYÇİÇEK YAĞI 20.000 Lt. Her ayın ilk haftası, idarece belirlenen miktarda. 9 2 ZEYTİN YAĞI 3.250 Lt. 3 ayda bir, ayın ilk haftası, idarece belirlenen miktarda. 3 3 SALÇA DOMATES 5.000 Kg 2 ayda bir, ayın ilk haftası, idarece belirlenen miktarda. 4 4 SİRKE 2.700 Lt. 3 ayda bir, ayın ilk haftası, idarece belirlenen miktarda. 3 5 PEYNİR BEYAZ 425 Kg "Nisan, Haziran, Agustos ve Ekim aylarında, ayın ilk haftası, idarece belirlenen miktarda." 4 6 PEYNİR KAŞAR 1.700 Kg Her ayın ilk haftası, idarece belirlenen miktarda. 9 7 SÜT 4.400 Lt. Her ayın ilk haftası, idarece belirlenen miktarda. 9 8 TEREYAĞ 1.450 Kg Her ayın ilk haftası, idarece belirlenen miktarda. 9 9 YOĞURT KOVA 14.000 Kg Her ay, haftada bir kez, idarece belirlenen miktarda. 36 10 SÜZME YOĞURT 6.000 Kg Her ayın ilk ve 3. haftası, idarece belirlenen miktarda. 18 11 KASE YOĞURT 46.000 Adet Her ay 2 kez, idarece belirlenen miktarda. 18 12 AYRAN 65.000 Adet Her ay 3 kez, idarece belirlenen miktarda. 27 13 TAVUK BUT 3.700 Kg Mayıs, Haziran, Temmuz, Agustos, Eylül ve Ekim aylarında menü planlamasına istinaden, idarece belirlenen miktarda. 12 14 TAVUK PİRZOLA 7.500 Kg Mayıs, Haziran, Temmuz, Agustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında, idarece belirlenen miktarda. 15 15 TAVUK BONFİLE 3.350 Kg "Mayıs, Haziran, Kasım, Aralık aylarından 2'şer defa;Temmuz, Agustos, Eylül, Ekim aylarında 3'er defa olmak üzere, idarece belirlenen miktarlarda."20 16 YUMURTA 7.200 Adet Her ayın ilk ve 3. haftası, idarece belirlenen miktarda. 16 17 TAM BUĞDAY EKMEĞİ420.000 Adet Ayın her iş günü, idarece belirlenen miktarda. 167 18 KEPEKLİ EKMEK 8.400 Adet Ayın her iş günü, idarece belirlenen miktarda. 167 19 TUZSUZ EKMEK 8.400 Adet Ayın her iş günü, idarece belirlenen miktarda. 167 20 LAVAŞ 3.500 Adet 2 ayda bir, idarece belirlenen miktarda. 4


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No:9 Bilkent/Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 11.02.2020 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
a) İhalenin 13. kısmı Tavuk Ürünleri için istekliler, üretici firmaya ait “Helal Gıda Sertifikası/Belgesi” nin aslını veya noter tasdikli suretini teklif dosyasında sunacaktır. Söz konusu belgeyi sunmayan isteklilerin belirtilen kısım için teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
b) İstekli, üretici ise üretici olduğuna dair belgeyi, yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeyi teklif dosyasında sunacaktır. Üretici, yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğuna dair belge sunulmayan kalemler için teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen ürünlerin uygunluk aşamasında numune değerlendirmesi yapılacaktır.
a)Numune değerlendirmesi; “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri”ni tam ve eksiksiz olarak sağlayan isteklilere, ekonomik açıdan en avantajlı tekliften başlanarak 1. ve 2. ekonomik açıdan en avantajlı teklifler belirlenene kadar yapılacaktır.
b)Numune değerlendirmesi ile ilgili tüm işlemler idare tarafından isteklilere EKAP sistemi üzerinden bildirilecek olup, idare tarafından belirlenen yer ve tarihte yapılacaktır.
c)Numune değerlendirmesi işlemi ihale komisyonunca gerçekleştirilecektir.
d)Numune değerlendirmesine ait bütün giderler istekli firmaya aittir.
e)Numuneler, alım kapsamında teslimi yapılacak olan ürünün piyasada satışa arz olunan yeterli inceleme yapılmasına olanak sağlayacak miktarda ve orijinal ambalajlarında verilecektir. Orijinal ambalajında verilmeyen ürünlerin değerlendirilmesi yapılmayacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No:9 Bilkent/Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR