KAHRAMANMARAŞ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

27 kalem giyim kuşam satın alınacaktır

KAHRAMANMARAŞ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/332824
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
DÖRT ÖZEL BAKIM MERKEZİNE 27 KALEM MUHTELİF GİYİM KUŞAM ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Özel Eshab-ı Kehf Bakım Merkezi (Kahramanmaraş / Afşin)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.07.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kahramanmaraş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / İdari ve Mali Hizmetler Birimi (Birim Sorumlu Odası)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ İÇİN 27 KALEM MUHTELİF GİYİM KUŞAM ALIMI

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ İÇİN 27 KALEM MUHTELİF GİYİM KUŞAM ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/332824
1-İdarenin
a) Adı : AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Binevler Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı No: 41/A 46050 Binevler ONİKİŞUBAT/KAHRAMANMARAŞ
c) Telefon ve faks numarası : 3442158645 - 3442158647
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ İÇİN 27 KALEM MUHTELİF GİYİM KUŞAM ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : DÖRT ÖZEL BAKIM MERKEZİNE 27 KALEM MUHTELİF GİYİM KUŞAM ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1-Özel Çınar Konağı Bakım Merkezi (Kahramanmaraş / Merkez) 2-Özel Göktimur Bakım Merkezi (Kahramanmaraş / Merkez) 3-Özel Yaşam Bakım Merkezi (Kahramanmaraş / Merkez) 4-Özel Eshab-ı Kehf Bakım Merkezi (Kahramanmaraş / Afşin)
ç) Süresi/teslim tarihi : sözleşme imzalandıktan sonra 30 gün içerisinde bir seferde ihale konusu malı teslim edecektir
d) İşe başlama tarihi : sözleşme imzalanmasını takip eden günden itibaren işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.07.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres)
: Kahramanmaraş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / İdari ve Mali Hizmetler Birimi
(Birim Sorumlu Odası)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olanlardan alınacak ürünlere ilişkin her ürün için 1'er adet numune istenilecek olup, zamanında sunulmayan, eksik numune sunan veya teknik şartnamedeki istenilen özellikleri karşılamayanların teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR