ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

324 kalem tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01051671
Şehir : Ankara / Gölbaşı
Semt-Mahalle : KIZILCAŞAR MAH. / GÖLBAŞI
Yayınlandığı Gazeteler

ANAYURT 17.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/005
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Laboratuvar Tıbbi Sarf malzeme alım İşi Ayrıntılı bilgiye İdare adresinden bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.10.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Atılım Üniversitesi Satınalma Direktörlüğü Toplantı Salonu – Kızılcaşar Mahallesi / İncek /Ankara
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
ATILIM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇİN
324 KALEM TIBBİ SARF MALZEMESİ ALIM İŞİ

Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 16 ıncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır

İhale Kayıt Numarası: 2019/005
1- İdarenin
a) Adres : Atılım Üniversitesi Kampüsü / Kızılcaşar Mahallesi - 06836 İncek / Ankara
b) Telefon ve Faks numarası : 0 312 586 81 68 / 0 312 586 81 49
c) Elektronik posta adresi : satinalma@atilim.gov.tr
d) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://www.atilim.edu.tr/tr/satinalma-direktorlugu
2 – İhale Konusu Mal Alımının
a) Adı : Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi için 324 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alım İşi.
b) Niteliği, türü ve miktarı : Laboratuvar Tıbbi Sarf malzeme alım İşi
Ayrıntılı bilgiye İdare adresinden bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Teslim edileceği yer : Atılım Üniversitesi Kampüsü / Tıp Fakültesi Dekanlığı / Kızılcaşar Mahallesi / 06836 / İncek/ Ankara
d) Teslim Tarihi : 3 Kısım 324 kalem malın teslimatı 60 takvim günü içinde yapılacaktır.
3 – İhalenin
a) Tarih ve saati : 04.10.2019 – 10:30
b) Yapılacağı yer : Atılım Üniversitesi Satınalma Direktörlüğü Toplantı Salonu – Kızılcaşar Mahallesi / İncek /Ankara

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.1.1. Gerçek kişi olm
ası halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.4. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.2.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler; İhale dokümanında belirtilen kalemler için en az 1 adet numuneyi ihale gününden en az 1 gün öncesine kadar Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Sekreterliğine teslim edecektir.
4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.3.1. Kamu veya özel sektöre yapılan her türlü tıbbi sarf malzeme satış işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- TL (YüzTürklirası) bedel karşılığı (Doküman bedeli: Denizbank Ankara Ticari Merkez Şubesi Atılım Üniversitesi Hesabı / İban No: TR06 0013 4000 0028 0383 2005 34 No’lu hesaba - Firma Bilgileri ve Ödemeye ilişkin İhale Konusu işin adı ve İhale kayıt numarası yazılarak- ödeme yapılmalıdır) Atılım Üniversitesi Satınalma Direktörlüğü – Kızılcaşar Mahallesi/İncek/Ankara adresinden İhale gününden bir gün öncesine kadar satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atılım Üniversitesi Satınalma Direktörlüğü – Kızılcaşar Mahallesi/İncek/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, Kısmi Teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. İş ortaklığı/Adi ortaklık veya Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR