İZMİR DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM

44 Kalem tıbbi malzeme alımı

İZMİR DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00411944
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 16.08.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/271287
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
44 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.09.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
GAZİLER CADDESİ NO:331 YENİŞEHİR KONAK
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR

GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

44 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/271287

1-İdarenin

a) Adresi

:

GAZILER CAD. 331 YENİŞEHİR KONAK/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2324333333 - 2324330808

c) Elektronik Posta Adresi

:

gogushast@ism.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

44 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Tıbbi Malzeme Deposuna peyder pey teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Firma ve hastane idaresi arasında sözleşme imzalanmasına müteakip hastane sipariş yazısına istinaden 31.01.2016 tarihine kadar malzemeler teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

GAZİLER CADDESİ NO:331 YENİŞEHİR KONAK

b) Tarihi ve saati

:

06.09.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

• TITUBB KAYIT BELGESİ : TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA OLAN ÜRÜNLER İLE İLGİLİ OLARAK TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL BİLGİ BANKASI BARKOD NUMARALARI İLE TEDARİKÇİLER VE BAYİLERİN BAYİ ONAYLARININ BULUNMASI ZORUNLUDUR. BAYİ TANIMLAYICI NUMARALARININ VE ÜRÜNLERİN UBB ÇIKTILARININ İHALE DOSYASINDA BULUNMASI ZORUNLUDUR.TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA OLMAYAN ÜRÜNLER İLE İLGİLİ OLARAK TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA OLMADIĞINA DAİR BEYANLARINI TEKLİF ZARFI İÇİNDE SUNACAKLARDIR.EKSİKLİĞİ HALİNDE TEKLİF DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

• HUAP CD : İSTEKLİLER TEKLİFLERİNİ HÜAP ÜZERİNDE BULUNAN KİK İHALE YAZILIM PROGRAMINDA HAZIRLAYARAK C.D. ORTAMINDA DOSYALARINDA BULUNDURACAKLARDIR.

• UBB MARKA VE MODEL LİSTESİ : İstekliler teklif ettikleri malzemelerin UBB KODLARINI MARKA VE MODEL BİLGİLERİNİ AYRI BİR LİSTE HALİNDE VE TEKLİF EDİLEN HER KALEME GÖRE AYRINTILI BİR ŞEKİLDE BELİRTİP İHALE DOSYASINDA SUNACAKLARDIR.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İSTEKLİ FİRMALAR TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERE AİT BİRER ADET NUMUNELERİNİ İHALE KALEMİ, ADI VE FİRMA KAŞESİ BULUNACAK ŞEKİLDE İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDECEK VEYA KATALOG FOTOGRAF VE TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ GÖSTEREN BROŞÜRLERİNİ İHALE DOSYASINDA SUNACAKLARDIR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi B Blok 3. Kat Satın Alma/İhale Odası adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GAZİLER CADDESİ NO:331 YENİŞEHİR KONAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR