MALATYA POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

6 kısım gıda satın alınacaktır

MALATYA POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01082479
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYA NET HABER 14.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/558496
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1. Kısım 34 Kalem Kuru Gıda Alımı 2. Kısım 2 Kalem Unlu Mamüller Alımı 3. Kısım 28 Kalem Yaş Meyve ve Sebze Alımı 4. Kısım 3 Kalem Tavuk Eti ve Yumurta Alımı 5. Kısım 6 Kalem Süt ve Süt Ürünleri Alımı 6. Kısım 1 Kalem Karkas Dana Eti Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ankara Asfaltı 6. Km - YEŞİLYURT / MALATYA Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2020 YILI İÇİN 6 KISIM GIDA İHALESİ
POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ-MALATYA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


2020 Yılı için 6 Kısım Gıda İhalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/558496

1-İdarenin
a) Adresi : Ankara Asfaltı 6. Km YEŞİLYURT/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası : 4222380001 - 4222380004
c) Elektronik Posta Adresi : karagulle1299@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Kısım 34 Kalem Kuru Gıda Alımı 2. Kısım 2 Kalem Unlu Mamüller Alımı 3. Kısım 28 Kalem Yaş Meyve ve Sebze Alımı 4. Kısım 3 Kalem Tavuk Eti ve Yumurta Alımı 5. Kısım 6 Kalem Süt ve Süt Ürünleri Alımı 6. Kısım 1 Kalem Karkas Dana Eti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü Kuru Gıda ve Soğuk Hava Deposu
c) Teslim tarihi : İdarenin ihtiyacı olan mallar telefonla veya yazılı olarak sipariş edilecek ve teslimat, Yüklenici tarafından 01/01/2020- 31.12.2020 tarihleri arasında İdarenin ihtiyacı nispetinde partiler halinde yapılacaktır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ankara Asfaltı 6. Km - YEŞİLYURT / MALATYA Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 06.12.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR