ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜGÜ

93 kalem immünohistokimyasal kit ve kit karşılığı cihaz alınacaktır

ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜGÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01076151
Şehir : Ordu / Altınordu
Semt-Mahalle : BUCAK MAH. / BAHCELİEVLER
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU OLAY 02.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/548747
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
93 KALEM İMMÜNOHİSTOKİMYASAL KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ ALIM Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.11.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satın Alma Birimi- Bucak Mah. İbni Sina Cad. No:18 / 2. Kat Toplantı Odası - Altınordu/ORDU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

93 KALEM İMMÜNOHİSTOKİMYASAL KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/548747
1-İdarenin
a) Adresi : BUCAK MAHALLESI IBNI SINA CADDESI NO:18 Altınordu/ORDU
b) Telefon ve faks numarası : 4526662501 - 4522234686
c) Elektronik Posta Adresi : ordu@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı : 93 KALEM İMMÜNOHİSTOKİMYASAL KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ ALIM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yerleri : Sağlık Bakanlığı-Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Laboratuvar Deposu , Ordu Devlet Hastanesi Laboratuvar Deposu
c)Teslim tarihi : Cihaz/cihazlar işe başlama tarihinden itibaren en geç 7(yedi) gün içerisinde Sağlık Bakanlığı-Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ordu Devlet Hastanesi Patoloji Laboratuarında idare tarafından gösterilen yere kurulacaktır. Kurulumla ilgili herhangi bir ücret talep etmeyecektir. Kit siparişleri; sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren sözleşme süresi boyunca (12 Ay) ilgili hastanelerin talep ettiği miktarlarda ve 7 iş günü içerisinde hastane depolarına teslim edilecektir.

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer : Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satın Alma Birimi- Bucak Mah. İbni Sina Cad. No:18 / 2. Kat Toplantı Odası - Altınordu/ORDU
b)Tarihi ve saati : 25.11.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a)Tıbbi Cihaz Yönetmeliği , Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki tüm malzemelerin TİTUBB/ÜTS ‘de Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) TİTUBB/ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur. İstekliler yukarıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış UBB/ÜTS numaralarına ait çıktılar veya bu bilgileri içeren dokümanları (Ürünlere ve İsteklilere ait ) ihale dosyasında sunacaktır.
1) Ürüne ait teknik şartnamede farklı boy, ölçü, kalınlık, tip, çap, ebat vb... seçenekler belirtiliyorsa ve teknik şartnamede tanımlanan özellikler farklı UBB/ÜTS kaydı gerektiriyorsa her seçeneğe ait UBB Barkod numaralarının veya ÜTS kayıtlarını birim fiyat teklif cetveli ekinde liste halinde verilmelidir.
2) Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz vb. ürünlerin UBB/ÜTS kaydı verilmelidir.
3) Ürün set olarak isteniyorsa sete ait UBB/ÜTS kaydı olmalıdır. Teknik şartnamede setin parçalarının da UBB/ÜTS kaydı isteniyorsa, set ile birlikte belirtilen parçaların UBB/ÜTS kaydı da sunulmalıdır.
4) Teklif edilen ürünler, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında değilse, kapsamda olmadığını açıklayan istekli beyanı ihale dosyasında sunulmalıdır.
b)Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunmalıdırlar.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1) KATALOG : İstekliler tarafından teklif edilen cihaz ve kitlerin tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orjinal kataloglar/orijinal dokümanlar ihale teklif zarfında verilecektir.
2)TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP: İstekliler şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir.Bu cevaplar "................. marka ............... model ................... cihazı ve kiti teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi" başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış, katalog sayfa numarası gösterilerek cevaplandırılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı bırakılacaktır.
3) İhale komisyonu gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon isteyebilir. İstekliler demostrasyon yazısını tebliğ tarihini izleyen 5 (beş) iş gün içerisinde kurulu ve faal olarak çalışan ihalede teklif etmiş olduğu kit veya sarf karşılığı kullanılacak olan cihazın birebir aynı özelliklerini taşıyan bir klinikte (Devlet Hastanesi, Eğitim Araştırma Hastanesi, Üniversite Hastanesi) demonstrasyonunu yapacaktır. Demonstrasyon ile ilgili tüm giderler istekliye aittir.
4)İstekliler İdari Şartnamenin 8. madde kapsamında eğer Yerli Malı ürün teklif ediyorlarsa aşağıda belirtilen tabloyu doldurarak ihale dosyasında sunacaklardır.

SIRA NO MALZEME ADI YERLİ MALI BELGE NO YERLİ MALI KATKI ORANI

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Birimi 4. Kat- Bucak Mah. İbni Sina Cad. No:18 Altınordu/ORDU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
1- İhaleye teklif veren istekliler; Tüm şirket ortaklarının Şirket Müdürü ve varsa Vekilin adı soyadı-T.C. kimlik numarasını ve şirket ortaklarının ortaklık paylarını ayrı bir liste halinde dosyasında bulunduracaklardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR