ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

A4 fotokopi kağıdı satın alınacaktır

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01136485
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

GÜÇLÜ ANADOLU 22.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/77283
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
115.200 Paket 80 g/m², 500 yaprak, 210 x 297 mm A4 Fotokopi Kağıdı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.03.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ankara Adliyesi B Blok 3. Kat Büyük Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

A4 FOTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR
ANKARA ADLİYESİ ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

A4 Fotokopi Kağıdı (80 g/m², 500 yaprak, 210 x 297 mm) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/77283
1-İdarenin
a) Adresi : ATATÜRK BULVARI 06100 SIHHİYE ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125093302 - 3123118899
c) Elektronik Posta Adresi : ankaracbs@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 115.200 Paket 80 g/m², 500 yaprak, 210 x 297 mm A4 Fotokopi Kağıdı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1-Balgat Ek Hizmet Binası Muhsin Yazıcıoğlu caddesi No: 45 Balgat Çankaya Ankara
2-Dışkapı Ek Hizmet Binası Anafartalar Mahallesi Etlik Caddesi No: 3 Altındağ/Ankara
3-İcra Müdürlükleri ve Hakimlikleri Ek Hizmet Binası Söğütözü Mahallesi 2179 sokak No: 5 Çankaya/Ankara
4-Ankara Adliyesi Ana Binası Anafartalar mahallesi Atatürk Bulvarı No: 52 Altındağ/Ankara adreslerine teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri : 1- İşe Başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanması ile başlayacak olup, 31/12/2020 tarihinde sona erecektir.
2-Balgat Ek Hizmet Binası için alınacak 21,600 paket fotokopi kağıdının 2 parti şeklinde 1. Partinin ihale onaylanarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 gün içerisinde, 2. Partinin Temmuz ayının ilk haftasının Salı günü Muhsin Yazıcıoğlu caddesi No: 45 Balgat Çankaya Ankara adresine teslim edilecektir. 3-Dışkapı Ek Hizmet Binası için alınacak 21,600 paket fotokopi kağıdının 2 parti şeklinde 1. Partinin ihale onaylanarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 gün içerisinde, 2. Partinin Temmuz ayının ilk haftasının Cuma günü Anafartalar Mahallesi Etlik Caddesi No: 3 Altındağ/Ankara adresine teslim edilecektir. 4-İcra Müdürlükleri ve Hakimlikleri Ek Hizmet Binası için alınacak 21,600 paket fotokopi kağıdının 2 parti şeklinde 1. Partinin ihale onaylanarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 gün içerisinde, 2. Partinin Temmuz ayının ikinci haftasının Salı günü Söğütözü Mahallesi 2179 sokak No: 5 Çankaya/Ankara adresine teslim edilecektir. 5-Ankara Adliyesi ana bina için alınacak 50,400 paket fotokopi kağıdının 8 parti şeklinde 1. Partinin ihale onaylanarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 gün içerisinde, diğer partilerin her ayın ilk haftası Salı ve Cuma günleri Anafartalar mahallesi Atatürk Bulvarı No: 52 Altındağ/Ankara adresine teslim edilecektir. 6-İdare Malzemenin dağıtımı, teslim yeri ve şartları hakkında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ankara Adliyesi B Blok 3. Kat Büyük Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 17.03.2020 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Ürünlerle ilgili garanti belgeleri yüklenici tarafından malın teslimi esnasında ibraz edilecektir.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
Katılımcılar, teklif ettiği ürünle ilgili TSEN 12281 belgesini ihale dosyasında sunmak zorundadır.
4.3.3.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Ürünlerle ilgili TSEN 12281 nolu belge/belgelerin alınması zorunludur.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a- İhaleye katılan istekliler teklif edecekleri ürünle ilgili numuneleri (Kapalı ambalajında 500'lü 1 Paket A4 kağıdı ve üzeri firma etiketli) marka model ve benzeri ifadeleri belirtecek şekilde son teklif saatine kadar teklif zarfı ile birlikte tutanakla idareye teslim edeceklerdir. Teslim edilen numunelerde firma adını açıkca belirtecek ve numune teslim tutanağı ile birlikte teslim edilecektir.
b- Numune değerlendirmesinde teknik şartname kriterleri esas alınacaktır. Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda uygun bulunmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü kırtasiye ve kağıt ürünü benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANKARA ADLİYESİ A BLOK 3. KAT NO:103 İDARİ İŞLER SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR