SAMSUN 19 MAYIS POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU

Akaryakıt alımı yapılacaktır

SAMSUN 19 MAYIS POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01050122
Şehir : Samsun / Atakum
Semt-Mahalle : ÇAKIRLAR YALI MAH. / ATAKUM
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRU VE TARAFSIZ HABER 18.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/435708
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
95 Oktan Kurşunsuz Benzin 7.000-LT Motorin (Diğer) 35.000-LT Motorin 2.500-LT Oluşan Akaryakıt Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çakırlar Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı 460 55290 Atakum/SAMSUN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT ALIMLARI

POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU-SAMSUN 19 MAYIS İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT ALIMLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/435708

1-İdarenin
a) Adresi : ÇAKIRLAR YALI MAHALLESI ATATÜRK BULVARI 460 55290 ÇAKIRLAR ATAKUM/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası : 3624671580 - 3624671583
c) Elektronik Posta Adresi : samsunpmyo@pa.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı : 95 Oktan Kurşunsuz Benzin 7.000-LT Motorin (Diğer) 35.000-LT Motorin 2.500-LT Oluşan Akaryakıt Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yeri : Firmaya Ait Akaryakıt Pompa İstasyonlarında
c)Teslim tarihi : İdarenin, motorlu taşıt araçları ile idarenin yukarıda belirtilen adresinde sabit olarak kurulu bulunan veya hareketli olmasına rağmen idari ve/veya teknik nedenlerle Yüklenicinin adresine intikal ettirilemeyen iş makinalarının yakıt depoları kapasiteleri ölçüsünde ihtiyaç duyulmasına göre, idarece tanzim edilen ve idarenin yetkili görevlisince imzalanmak suretiyle onaylanan, Akaryakıt Talep Fişinde belirtilen miktardaki ihale konusu malın, İdareye, Yüklenici tarafından teslimatı iki şekilde yapılacaktır. Birinci şekilde: Söz konusu talep fişini yanına almak suretiyle, yüklenicinin akaryakıt istasyonlarına personel nezaretinde intikal eden taşıt araçlarından herhangi birisinin deposuna ATOS ile çalışan pompa tabancası ile doğrudan konulmak suretiyle peyder pey, İkinci şekilde ise: İdarenin adresinde sabit olarak kurulu bulunan veya hareketli olmasına rağmen idari ve/veya teknik nedenlerle Yüklenicinin işyeri adresine intikal ettirilemeyen iş makinalarında sarf edilmek amacıyla ihtiyaç duyulan yakıt için tanzim edilen söz konusu talep fişine istinaden, iletişim araçlarından herhangi birisi yoluyla, idare görevlileri tarafından, Yüklenici görevlileri ile irtibat kurulması üzerine, makul olan en kısa sürede, Yüklenicinin seyyar yakıt tankerinin, idarenin adresine intikal etmesini müteakip, idarenin ilgili personeli nezaretinde, bu tankerin pompasından iş makinalarının yakıt depolarına doğrudan konulmak suretiyle peyder pey teslimat yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çakırlar Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı 460 55290 Atakum/SAMSUN
b) Tarihi ve saati : 16.10.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

 1. İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu” ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
 2. İstekli bir “ Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Bayisi” ise; teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluş tarafından verilmiş “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
 3. İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyon Bayilik Belgesi,
 4. İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi,
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu, İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü, Satın Alma Büro Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Yükleniciye ait Samsun ili Atakum ilçesi sınırları içerisinde Araç Tanıtım ve Otomasyon Sistemi (ATOS) bulunan en az (Bir) adat Akaryakıt istasyonu olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR