TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt alınacaktır (kurşunsuz benzin/motorin)

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01063038
Şehir : İstanbul / Tuzla
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 08.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/488859
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
350.000 LİTRE MOTORİN (DÖKME), 140.000 LİTRE MOTORİN (DİĞER) (POMPADAN) VE 10.000 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN (DÖKME) ALIMI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
EVLİYA ÇELEBİ MH. HATBOYU CD. NO:17 TUZLA/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

TUZLA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/488859

1-İdarenin
a) Adresi : EVLIYA ÇELEBI MAH. HATBOYU CAD. NO:17 34945 TUZLA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 4440906 - 2165814778
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@tuzla.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 350.000 LİTRE MOTORİN (DÖKME), 140.000 LİTRE MOTORİN (DİĞER) (POMPADAN) VE 10.000 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN (DÖKME) ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 350.000 litre motorin ve 10.000 litre 95 oktan kurşunsuz benzin Makine İkmal Bölümü'nde bulunan depoya peyderpey teslim edilecektir. 140.000 litre motorin(diğer) isteklinin kendi istasyonundan idarenin yönlendireceği araçlara dolum yapılacaktır. Akaryakıt alımı isteklinin kendi istasyonundan yapılacak olup; taşıt tanıma sistemi ile verilen teklifler kabul edilmeyecektir.
c) Teslim tarihi : 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında peyderpey alım yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : EVLİYA ÇELEBİ MH. HATBOYU CD. NO:17 TUZLA/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 30.10.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli; akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise veya bayisi ise EPDK dan alınmış dağıtıcı veya bayilik lisansı. (Bu belge ihale tarihi itibariyle geçerli olacaktır.)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Her türlü akaryakıt satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
AÇIKLAMA AĞIRLIK %
FİYAT %60
A1 = ( (ORT+YM_TUT) /2) * YM_KAT / PUAN * AK
ORT : Geçerli Tekliflerin ortalaması,
YM_TUT: İşin yaklaşık maliyeti,
YM_KAT: 5,
PUAN: Firmanın teklif tutarı,
AK: 0.60
Firma Özel İlave Kriterleri %40
İstasyonun idareye olan uzaklığı
Mesafe Puan P
0-5 km (5 km dahil) 10
5-10 km (10 km dahil) 8
10-15 km (15 km dahil) 6
15-20 km (20 km dahil) 4
20-25 km (25 km dahil) 3
25-30 km (30 km dahil) 2
30km üzeri 1
A2 = P * AK
P = İsteklinin akaryakıt kendi istasyonunun idareye uzaklığına bağlı olarak tesbit edilen puanı(yukarıdaki mesafe tablosundan tesbit edilecektir.)
AK = 0,40
S= A1 + A2
Not: Puanlama 10 üzerinden yapılacak olup iş, en yüksek Skoru (S) elde eden istekliye ihale edilecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TUZLA BELEDİYESİ SATINALMA BÖLÜMÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR