TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (TÜİK)

Akaryakıt (motorin) satın alınacaktır

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (TÜİK)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00898956
Şehir : Ankara / Çankaya
Semt-Mahalle : DEVLET MAH. / YENİŞEHİR
Yayınlandığı Gazeteler

GÜÇLÜ ANADOLU 21.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
 DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt No
:
2018/588988
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kurumumuz 2019 Yılı merkez teşkilatı hizmetlerinde kullanılan taşıtların ve jeneratörlerin ihtiyacında kullanılmak üzere 20.500 Litre Motorin (Diğer), 25.000 Litre Motorin (jeneratörler için), 1.400 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan akaryakıt alım işi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Malzeme ve Satınalma Müdürlüğü 4.   Kat 0412 Nolu Oda Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114   Çankaya/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATINALINMASI

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞININ HİZMETİNDE KULLANILAN TAŞIT VE JENERATÖRLER İÇİN 01.01.2019-31.12.2019 TARİHLERİ ARASINDA AKARYAKIT SATINALINMASI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/588988
1-İdarenin

a) Adresi : Devlet Mahallesı Necatıbey Caddesı No:114 06650 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası :3124547215 - 3124547231
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@tuik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kurumumuz 2019 Yılı merkez teşkilatı hizmetlerinde kullanılan taşıtların ve jeneratörlerin ihtiyacında kullanılmak üzere 20.500 Litre Motorin (Diğer), 25.000 Litre Motorin (jeneratörler için), 1.400 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan akaryakıt alım işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kurumumuz taşıtlarının ve jeneratörlerinin ihtiyacı olan akaryakıt ürünleri, Yurt genelinde yüklenicinin kendisinin veya bağlı olduğu akaryakıt dağıtım şirketinin bayilerine ait istasyonlarından taşıtlara, jeneratörler için Türkiye İstatistik Kurumuna teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi :01/01/2019-31/12/2019 tarihleri arasında teknik şartname hükümlerine göre teslim alınacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Malzeme ve Satınalma Müdürlüğü 4.
Kat 0412 Nolu Oda Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 07.12.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli Dağıtıcı ise akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış Dağıtıcı Lisansı,
b) İstekli bayi ise 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış Bayi Lisansı (İstasyonlu)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Malzeme ve Satınalma Müdürlüğü 5 Kat 0508 Nolu Oda (Türkiye İstatistik Kurumu Merkez Saymanlık Müdürlüğüne Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No:110/A Çankaya/ANKARA adresine yatırılan ihale doküman bedeli alındı makbuzunun ibrazı ile) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Malzeme ve Satınalma Müdürlüğü 5. Kat 0508 Nolu Oda Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR