ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt (motorin ve benzin) satın alınacaktır

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01069469
Şehir : Gaziantep
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİANTEP PUSULA 21.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/516952
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
mal alımı 4.500.000 litre motorin 5.000 litre 95 oktan benzin Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.11.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mücahitler mh. Ali Fuat Cebesoy Bulv. No.2 Şehitkamil Belediyesi Şehitkamil/Gaziantep
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/516952
1-İdarenin
a) Adresi : MÜCAHİTLER MAH. ALİ FUAT CEBESOY BULVARI ÜZERİ 2 27030 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3423232727 - 3423258315
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@sehitkamil.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : mal alımı 4.500.000 litre motorin 5.000 litre 95 oktan benzin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : -Dökme Akaryakıt Fen İşleri Müdürlüğü Ve Çevre Koruma Müdürlüğü garajlarında bulunan yakıt tanklarına -Taşıt tanıma sistemi olan araçların kendisine
c) Teslim tarihi : -Malların tamamı bir defada alınamayacağından, idare ihtiyacı olan akaryakıtın cinsi miktarını ve teslim tarihini yükleniciye bildirmek zorundadır. Bu bildirim idare tarafından sipariş yazısı ile yapılacaktır. İdare talep ettiği miktarın tamamını almak zorunda değildir, depolarının kapasitesi kadar yakıt alacaktır. Yüklenici teslimde süre kazanmak ve miktarda serbestlik kazanmak adına sipariş kabulünden mazeret ne olursa olsun imtina edemeyecektir. Sipariş yüklenicinin ihale işlem dosyasında idareye vermek zorunda olduğu iletişim bilgilerinden adresine veya telefonuna veya elektronik posta veya faks numarasına yapılacaktır. Yüklenici adres, telefon, elektronik posta veya faks numarası değişikliklerini idareye bildirmekle yükümlüdür. Yüklenicinin siparişi kabul etmeme gibi bir keyfiyeti bulunmamaktadır. Siparişin faks veya elektronik posta ile yapılması durumunda siparişin gönderilmesini müteakip ileti gönderme raporu alınacaktır. Sipariş konusunda çıkacak itilaflarda bu rapor esas alınacaktır. Yüklenici sipariş kabulü için idareye bildirdiği faks veya elektronik postayı sürekli aktif halde bulundurmak zorundadır. Sipariş edilen mallar özel bir bildirim yapılmadığı sürece belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma Müdürlüğü garajında bulunan yakıt tanklarına boşaltılacaktır. - Destek Hizm. Müdürlüğü bünyesinde bulunan kiralık araçlar taşıt tanıma sistemi ile yüklenicinin göstereceği taşıt tanıma sistemine sahip istasyonlardan yakıt teminini sağlayacaktır. Sözleşmenin süresi 31.12.2020 tarihinde sona erecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Mücahitler mh. Ali Fuat Cebesoy Bulv. No.2 Şehitkamil Belediyesi Şehitkamil/Gaziantep
b) Tarihi ve saati : 25.11.2019 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
-İhaleye girecek istekli Dağıtıcı ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Tarafından verilmiş olan ve süresi dolmamış Dağıtıcı Lisans Belgesi.
-İstekli Akaryakıt Bayisi ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan Almış olduğu ve süresi dolmamış Bayii Lisansı ile birlikte Bayilik sözleşmesi.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şehitkamil Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisi Şehitkamil/Gaziantep adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR