ORDU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt (motorin ve kurşunsuz benzin) satın alınacaktır

ORDU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01098303
Şehir : Ordu / Altınordu
Semt-Mahalle : ESKİPAZAR MAH. / SARAYCIK
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU VİZYON 10.12.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/647981
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Alım konusu ürünler; 40.000 Litre Motorin (Normal Euro Dizel), 10.000 Litre Motorin (Diğer: 1. Kalite Euro Dizel), 100 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Okan olmak üzere Toplam tahmini miktarı 50.100 Litre
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ordu Orman İşletme Müdürlüğü (Müdür Yardımcısı Odası veya Toplantı Salonu) Eskipazar Mah. Fidanlık Cad. No: 9 Altınordu - ORDU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2020 YILINDA (1 GRUP: ALTINORDU) AKARYAKIT ALINACAKTIR

ORDU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Ordu Orman İşletme Müdürlüğü 2020 Yılı (1 Grup: Altınordu) Akaryakıt Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2019/647981

1- İdarenin:
a) Adresi: Ordu Orman İşletme Müdürlüğü Eskipazar Mahallesi Fidanlık Caddesi No: 9 52200 Altınordu/ORDU
b) Telefon ve Faks Numarası: +90 452 237 02 26 (Santral) - +90 452 237 02 25 (Muhasebe Servisi)
c) Elektronik Posta Adresi: mehmetalideniz@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale Konusu Malın:
a) Niteliği, Türü ve Miktarı: Alım konusu ürünler; 40.000 Litre Motorin (Normal Euro Dizel), 10.000 Litre Motorin (Diğer: 1. Kalite Euro Dizel), 100 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan olmak üzere Toplam tahmini miktarı 50.100 Litre "Akaryakıt Ürünleri" mallarıdır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim Yerleri: Teknik Şartnamesinin 2 nci maddesindeki kriterin Ordu ili Altınordu ilçesinde sağlanması şartıyla Türkiye genelindeki taşıt tanıma sistemine (ATOS) bağlı olan akaryakıt istasyonlarında ve de gerek görüldüğünde idare hizmet binasında teslim edilir.
c) Teslim Tarihleri: İşe başlanacağı 01.01.2020 tarihinden itibaren işin sona ereceği 31.12.2020 tarihe kadar olan zaman aralığında haftanın her günü kesintisiz ve sürekli olarak 7 gün 24 saat esasına göre idarenin ihtiyaç duyduğu miktarlar üzerinden pey der pey olarak Teknik Şartnamesinin 9 uncu ve 10 uncu maddelerinde yer alan şartlarda ve usullerde teslimat yapılacaktır.

3- İhalenin:
a) Yapılacağı Yer: Ordu Orman İşletme Müdürlüğü (Müdür Yardımcısı Odası veya Toplantı Salonu) Eskipazar Mah. Fidanlık Cad. No: 9 Altınordu - ORDU
b) Tarihi ve Saati: 24.12.2019 - Salı günü, Saat: 10:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: İstekliler, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK’dan) alınmış ve vize süresi geçmemiş (ihale tarihi itibariyle geçerliği devam eden); akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olunması halinde Dağıtıcı Lisansının, akaryakıt ürünleri bayisi olunması halinde İstasyonlu Bayilik Lisansının ve bayisi bulunulan akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşundan alınmış ihale tarihi itibariyle bayiliğinin devam ettiğine dair belgenin ile bayilik sözleşmesinin aslını veya noter tasdikli suretini teklifleriyle birlikte sunmak zorundadırlar.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
-İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
-İstekliler tarafından teklif kapsamında sunulacak yetkili satıcı belgesinin ihale tarihinin içinde bulunduğu yıl içerisinde teklif edilen malların üreticisi veya dağıtıcısı tarafından düzenlenmiş olması ve belge üzerinde düzenlenme tarihinin yer alması ile belge içeriğinde ise isteklinin ihale tarihi itibariyle yetkili satıcılığının devam ettiğinin belirtilmesi zorunludur.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
a) Akaryakıtların değerlendirilmesinde isteklilerin kendi adına olan “İstasyonlu Bayilik Lisansı”ndaki akaryakıt satış istasyonunun motorin pompasından idareye ait hizmet binasının araç parkına gidiş ve geliş toplam mesafe unsuru dikkate alınacaktır. Akaryakıtlarda mesafe unsuru dikkate alınarak hesaplanmış tutarların en düşük olanı ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilecektir.
b) Fiyat dışı unsurlarda "Km." ölçü biriminden akaryakıt satış istasyonunun motorin pompasından idareye ait hizmet binasının araç parkına gidiş ve geliş toplam uzaklığı idarece belirlenen 0,0025 katsayısı ile çarpılarak teklif birim fiyatı etkileyecek katsayı bulunacak ve katsayı uygun bedelin tespitinde kullanılacaktır. Uygun bedelin tespitinde aşağıdaki formül esas alınacaktır.
Formül: A = B X [ ( C X D ) + 1 ]
A = Teklifin değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirmeye esas birim fiyat (TL/Lt.).
B = Teklif edilen birim fiyat (TL).
C = Akaryakıt satış istasyonunun motorin pompasından idareye ait hizmet binasının araç parkına uzaklığı (Km.).
D = Mesafeden dolayı alınacak akaryakıt maliyetini her bir Km. için artıran katsayı: İdarece 0,0025 olarak kabul edildi.
c) İstekliler, her türlü akaryakıt cinsi için yukarıdaki formülü kullanarak ihale dokümanı kapsamında verilen “Uygun Bedel Tespitine Ait Hesap Cetveli”ni doldurulacaklar ve de akaryakıt satış istasyonunun motorin pompasından “Ordu Orman İşletme Müdürlüğü” idare hizmet binasının araç parkına olan gidiş ve geliş toplam mesafesine ilişkin ise yine ihale dokümanı kapsamında verilen “Mesafeye ait Beyanname”yi ilgili idare görevlileriyle birlikte tanzim edecekler ve de bu belgeleri teklifleri kapsamında sunacaklardır.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ordu Orman İşletme Müdürlüğü (İhale Servisi) Eskipazar Mah. Fidanlık Cad. No: 9 Kat: 2 Altınordu - ORDU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14- Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR