SALİHLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00805533
Şehir : Manisa / Salihli
Yayınlandığı Gazeteler

GELİŞEN SALİHLİ 18.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/237079
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
51.000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan, 40.000 Litre Motorin (Diğer) olmak üzere toplam 91.000 Litre Akaryakıt Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.06.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü 2. Kat Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

SALİHLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


MANİSA SALİHLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/237079

1-İdarenin

a) Adresi

:

ŞEHİTLER MAH. 131 SOKAK 1 45300 SALİHLİ/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası

:

2367142006 - 2367133306

c) Elektronik Posta Adresi

:

salihlilojistik@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

51.000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan, 40.000 Litre Motorin (Diğer) olmak üzere toplam 91.000 Litre Akaryakıt
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Yüklenicinin bayisi olduğu şirketin SALİHLİ Merkez Polis Sorumluluk Bölgesi Dahilinde ATOS Sistemine dahil en az bir akaryakıt istasyonundan ve sisteme dahil Türkiye genelindeki tüm bayilerden İDARE' ye ait taşıtların yakıt depolarına ikmal yapacaktır. Ayrıca idareye ait hizmet binalarında bulunan jeneratörlere anahtarlık sistemi ile yakıt ikmal edilecektir. (Dış kadrodan gelip akaryakıt ihtiyacı olan araçların akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması için ek olarak 1 adet Kurşunsuz Benzin ve 1 adet Motorin (Diğer) anahtarlığı yüklenici tarafından temin edilecektir.)

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin İmzalanmasına Müteakip İdare Tarafından Yüklenicinin Kendisine veya Tebligat İçin Gösterdiği Adrese Yapılacak İşe Başlama Talimatının Tebliğinden İtibaren 01.07.2018 - 30.06.2019 tarihleri arası 12 aydır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü 2. Kat Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

11.06.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
ı)
-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik belgesi,
- Sözleşme süresince akaryakıt ihtiyacını karşılayacağına dair dağıtım şirketinden taahütname getirmesi zorunludur.
- İsteklinin bağlı bulunduğu Belediye Başkanlığından alınmış olan İşyeri Açma ve İzin Belgesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
- İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi" ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş, Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
- İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait araçlara takılacak olan ATOS sistemi Salihli İlçesi İçin yüklenici tarafından taktırılacak, Jeneratörler ve dış kadro araçlarının yakıt ihtiyaçlarının karşılanması için ATOS veya Anahtarlık sistemi yüklenici tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilecek olup ek maliyet istenmeyecektir. Atos sistemine ait arızalar yüklenici tarafından en geç 5 iş günü içerisinde yaptırılacak, bu süre içinde akaryakıt alımının arıza formu ile yapılacağına dair taahütname getirecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Lojistik Büro Amirliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Lojistik Büro Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR