BOLU AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

BOLU AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00893346
Şehir : Bolu / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

BOLU TAKİP 12.11.2018
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/574773
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
50.000 litre motorin(diğer euro dizel) ve 5.000 litre kurşunsuz benzin alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.12.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Satın Alma Birimi / BOLU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

T.C
ADALET BAKANLIĞI
BOLU AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

50 000 litre motorin(diğer euro dizel) ve 5 000 litre kurşunsuz benzin ( 95 oktan ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/574773

1-İdarenin
a) Adresi : Kuruçay Mah. Şehit Ümit Çetingöz Cad. No:10 BOLU 14100 MERKEZ BOLU MERKEZ/BOLU
b) Telefon ve faks numarası : 0 374 245 11 00 - 0 374 215 44 31
c) Elektronik Posta Adresi : bolucik@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 50.000 litre motorin(diğer euro dizel) ve 5.000 litre kurşunsuz benzin alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ihtiyaç duyulan motorin (diğer/ euro dizel) ve kurşunsuz benzin Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğümüz ile kampüs içinde bulunan ceza infaz kurumlarında bulunan hizmet araçlarının yakıt depolarına yüklenicinin akaryakıt istasyonlarından veya yüklenicinin bağlı bulunduğu ana akaryakıt firmasının Türkiyedeki diğer akaryakıt istasyonlarından taşıt tanıma kartı ile yedi gün 24 saat boyunca peyderpey teslim alınacak olup , Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumuna ait jeneratörler için ihtiyaç duyulacak olan motorin ise yükleniciye ait uygun araçlar ile idarece talep edilmesine müteakip 24 saat içerisinde en kısa sürede jeneratör yakıt depolarına doldurulacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra 01.01.2019 tarihi itibariyle işe başlanacak olup 31.12.2019 tarihine kadar devam edecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Satın Alma Birimi / BOLU
b) Tarihi ve saati : 06.12.2018 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-İstekli bir akaryakıt veya dağıtım pazarlama kuruluşu ise:Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım Ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösterir belgeyi
2-İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise:Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlam Kuruluşunun bayisi olduğunu gösterir Bayilik Belgesi yazısını
3-İsteki Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyon Bayilik Belgesini
4-Alım yapılacak olan akaryakıt ürünü için T.S.E.standartlarına ve TÜPRAŞ sertifikasyonlarına uygunluk belgesini vermelidirler.
5-Bağlı bulunulan ilgili Belediye Başkanlığından alınmış İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Alım yapılacak akaryakıt ürünü için TSE standartlarına ve TÜPRAŞ sertifikasyonlarına uygunluk belgelerini vermelidir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR