MALATYA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

MALATYA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00926969
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MALATYA 11.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/709578
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1.850 Lt. Kurşunsuz Benzin (95 Oktan), 69.500 Lt. Motorin (euro dizel), 100 Lt. Antifriz, 110 Lt. Motoryağı ve 145 Lt. Cam Suyu Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.02.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Cevherizade Mahallesi Mücelli Cad. No: 91 Battalgazi /MALATYA 44200
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT MAL ALIMI
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Akaryakıt Mal Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/709578

1-İdarenin
a) Adresi : Cevherizade Mahallesi Mücelli Cad.No:91 Battalgazi /MALATYA 44200 BATTALGAZİ/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası : 4223259922 - 4223235161
c) Elektronik Posta Adresi : malatya@ailevecalisma.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.850 Lt. Kurşunsuz Benzin (95 Oktan), 69.500 Lt. Motorin (euro dizel), 100 Lt. Antifriz, 110 Lt. Motoryağı ve 145 Lt. Cam Suyu Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İl Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarımızdan Huzurevi Müdürlüğü, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, Malatya Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, MİAD Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, Battalgazi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü, Hekimhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüdür.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde ve Taşıt Tanıma Sistemi ile peyderpey 31.12.2019 tarihine kadar alım yapılacaktır. İl Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarımızın hizmetlerinde kullanılan taşıtlar için, her aracın şoförü kontrolünde ilgili petrol istasyonuna gidilerek ihtiyacı kadar araç deposuna fiş ve makbuz karşılığında alınacaktır. Çim Biçme Makinesi ihtiyacını istenilen miktarda bidon ile ilgili personele teslim edilecek. Jeneratörlere alınacak Benzin ve Motorin ise idarelerin vereceği miktar kadar yüklenici firma tarafından, firmaya ait araçları ile getirilip Teslim Tesellüm Tutanağı ile boşaltılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Cevherizade Mahallesi Mücelli Cad. No: 91 Battalgazi /MALATYA 44200
b) Tarihi ve saati : 05.02.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli bir ''Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu'' ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
İstekli bir ''Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi'' ise; Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluşlardan verilmiş Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini,
İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan istasyonlu bayilik belgesini,
İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili belediye başkanlığından alınmış olan iş yeri açma ve izin belgesini sunması zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı EKAP üzerinden yada Malatya Defterdarlığı Muhasebe Veznesine 100 TL yatırılıp dekontun Müdürlüğümüze sunulması adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Mali Hizmetler Birimi 3 Kat No: 312 Cevherizade Mahallesi Mücelli Cad. No: 91 Battalgazi /MALATYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü-Malatya Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi-Hekimhan Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi- Engelsiz Yaşam Merkezi Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezi-Malatya Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi-Yeşilyurt Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Sitesi-Miad Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Sitesi-Malatya Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR