EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt satın alınacaktır

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00980839
Şehir : Edirne
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 15.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/179258
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
400.000 litre Motorin (Diğer) 80.000 kilogram Fuel Oil 4 numara / Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ / BABADEMİRTAŞ MH. TEKKEKAPI CD. 22020 EDİRNE
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
EDİRNE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Belediyemiz araç ve tesislerinde kullanılmak üzere 400000 litre Motorin (Diğer) ve 80000 kilogram Fuel Oil 4 Numara - Kalorifer Yakıtı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/179258
1-İdarenin
a) Adresi : BABADEMIRTAS MAH. TEKKE KAPI CAD. FEN ISLERI MD. 22020 SARAÇHANE EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası : 2842252216 - 2842135347
c) Elektronik Posta Adresi : fenislerimd@edirne.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 400.000 litre Motorin (Diğer) 80.000 kilogram Fuel Oil 4 numara / Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Edirne Belediyesi Akaryakıt İstasyonu / Babademirtaş Mh. Tekkekapı Cd. 22020 Saraçhane EDİRNE
c) Teslim tarihi : Belediyemizin talep edeceği miktardaki Teknik şartname Tablo 1'de anılan kalemleri, sipariş mektubunun firmaya tebliğinden itibaren 3 (üç) iş gün içerisinde Belediyemiz Akaryakıt İstasyonuna teslim edilecektir. Teslim mesai günlerinde 08:30-17:00 saatleri arasında yapılacaktır. Bu saatler dışında getirilen mal kabul edilmeyecektir. Yüklenici, İdare tarafından yapılacak akaryakıt teslimat istemine ve sonradan yapılacak değişikliklere uymak ve teslimatı zamanında yapmak zorundadır. Teslimat Belediyemizce görevlendirilecek elemanların gözetiminde Belediyemiz kantarında veya Belediyemizce belirlenecek teslimat mahalline yakın fiş verebilecek bir kantarda tartılmak suretiyle yapılacaktır. Belediyeye ait olmayan kantarlarda yapılacak tartı dolayısıyla meydana gelecek giderler yükleniciye aittir. Teslimat yüklenici veya yetkili temsilcisi tarafından yapılır. Nakliyecinin mal tesliminde herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır. Tankerdeki akaryakıt ürünü Belediyemiz depolarına boşaltılmadan önce sevk tarihinde düzenlenmiş ilgili akaryakıt ürününün cinsini, hacmini, ağırlığını, yoğunluğunu, dolum yapılan tesisin adını, tankerin plaka numarasını, tankerin şoförünün adını, soyadını, irsaliye tarihi, irsaliye numarası ve saati ile o tanker için kullanılan mühürlerin seri numarasını ihtiva eden, daktilo ile yazılmış ve üzerinde silinti ve kazıntı bulunmayan orijinal sevk irsaliyesinin veya irsaliyeli faturasının olup olmadığı idaremizce kontrol edilecektir. Bu irsaliye yok ise veya yukarıda bahsedilen hususları ihtiva etmiyor ise o parti mal teslim alınmaz. Her teslimatta tankerin dolu, boş ağırlıkları tartılarak bir tutanak tanzim edilecek ve kantar fişi bu tutanağa eklenecektir. Bu tutanakta ürünü teslim eden yüklenicinin ya da yetkilisinin imzası bulunacaktır. Tartım sonucu bulunacak ağırlık değerinin akaryakıt ürünü sevk irsaliyesinde veya irsaliyeli faturasında yazılı yoğunluk değerine bölünmesi ile elde edilecek hacim (litre) ödemeye esas değerdir. Fatura bunun üzerinden tanzim edilecektir. Tartımı yapılıp kontrol edilen akaryakıt ürünü için teslim alan ambar memuru ve akaryakıtçı tarafından TESLİM VE TESELLÜM FİŞİ tanzim edilir. Bu fişin bir nüshası yükleniciye verilir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ / BABADEMİRTAŞ MH. TEKKEKAPI CD. 22020 EDİRNE
b) Tarihi ve saati : 09.05.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise; EPDK tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan, teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösterir belge,
2) İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan, akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi,
3) İstekliye EPDK' dan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik belgesi,
4) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili belediye başkanlığından alınmış olan işyeri açma ve izin belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü petrol ürünleri alımı iş deneyimi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı BABADEMIRTAS MAH. TEKKE KAPI CAD. FEN ISLERI MD. 22020 SARAÇHANE - EDİRNE MERKEZ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ / BABADEMİRTAŞ MH. TEKKEKAPI CD. 22020 EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR