FOÇA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

FOÇA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01048822
Şehir : İzmir / Foça
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARET 11.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/435455
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
275.000 LT MOTORİN( EURO DİESEL,DİĞER,KATKILI ) , 5.000 LT K.BENZİN (95 OKTAN ) , 5.000 LT ADBLUE ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.10.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
FOÇA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT ALIMI

FOÇA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU

AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/435455
1-İdarenin
a) Adresi : Bagarasi Köyü Imamtepe Küme Evleri Sögütçük Mevkii FOÇA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2328271002 - 2328271001
c) Elektronik Posta Adresi : foca.tarimacik@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 275.000 LT MOTORİN( EURO DİESEL,DİĞER,KATKILI ) , 5.000 LT K.BENZİN (95 OKTAN ) , 5.000 LT ADBLUE ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : FOÇA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİP 01/01/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN MAL ALIMI YAPILACAK OLUP MOTORİN,KURŞUNSUZ BENZİN VE ADBLUE NİN ALIMI PEYDER PEY OLARAK YAPILACAK VE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.ALIMI YAPILACAK MOTORİN VE KURŞUNSUZ BENZİN VE ADBLUE ,İDARE TARAFINDAN ,İHTİYAÇ VE İDAREDE BULUNAN YAKIT TANKININ KAPASİTESİ KADAR EN AZ 24 SAAT ÖNCE YÜKLENİCİYE BİLDİRİLECEK YÜKLENİCİ TARAFINDAN KURUMA TESLİMİ MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE RAFİNERİDEN MÜHÜRLENMİŞ OLARAK İDAREYE GETİRİLECEK VE GETİRİLEN MOTORİN VE K.BENZİN TANKERİ İDARE GÖREVLİSİ TARAFINDAN İDARENİN BELİRLEYECEĞİ KANTARDA TARTIMI YAPILACAK VE İDARE GÖREVLİSİ TARAFINDAN MÜHRÜ AÇILARAK TESLİM ALINACAKTIR.MOTORİN,K.BENZİN VE ADBLUE NUN TESLİMATI PEYDER PEY OLARAK 31.12.2020 TARİHİNE KADAR İDAREYE GETİRİLECEK VE TESLİM EDİLECEKTİR.31.12.2020 TARİHİ SONUNA KADAR TESLİM EDİLMEYEN MOTORİN İÇİN YÜKLENİCİ HİÇBİR HAK İDDİA EDEMEYECEKTİR. TESLİM EDİLEN MOTORİN VE K.BENZİN İN NET KANTAR MİKTARI O GÜN TARİHLİ RAFİNERİ İRSALİYESİNDE BELİRİTLEN KESAFET ORANINA BÖLÜNEREK NET LT.HESAPLANACAKTIR.FİYAT FARKI VE KESAFET SONUCU LT HESAPLAMALARINDA VİRGÜLDEN SONRA 2(İKİ) BASAMAKLI SAYI KULLANILACAKTIR

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : FOÇA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ
b) Tarihi ve saati : 03.10.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA KURULUŞU İSE ENERJİ TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN,İHALENİN YAPILDIĞI YIL İÇERİSİNDE ALINMIŞ TEKLİF SAHİBİNİN AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA KURULUŞU OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGELER YADA AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA KURULUŞU OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGELER İLE YADA AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA KURULUŞU BAYİSİ İSE BAYİİ OLDUĞU AKARYAKIT VE PAZARLAMA KURULUŞUNDAN İHALENİN YAPILDIĞI YIL İÇERİSİNDE ALINMIŞ TEKLİF SAHİBİNİN AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA KURULUŞUNUN BAYİSİ OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGELER TEKLİF İLE BİRLİKTE VERİLECEKTİR.EPDK TARAFINDAN VERİLMİŞ İSTASYONLU BAYİLİK LİSANSI.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Alım konusu malın ulusal standarda veya dengi uluslararası standarda uygunluğunu gösteren belge veya belgeler, ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak istenebilir. Bu durumda, aday veya isteklinin teklif ettiği malın ulusal standarda veya dengi uluslararası standarda uygunluğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar FOÇA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR