ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01062739
Şehir : Eskişehir / Tepebaşı
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ İRADE 08.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/459028
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Üniversitemiz Resmi Araçlarına Otomatik Taşıt Tanıma Sistemi ile ve Bahçe Makineleri İçin 2 Kalem Akaryakıt Alımı İşi 160.000 Litre Motorin (Diğer) ve 60.000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.11.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Rektörlük Binası 3. Kat 408 Nolu İhale Odası Yunusemre Kampüsü 26470 Tepebaşı ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ


Üniversitemiz Resmi Araçlarına Otomatik Taşıt Tanıma Sistemi ile ve Bahçe Makineleri İçin 2 Kalem Akaryakıt (160000 Litre Motorin (Diğer), 60000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan) Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/459028
1-İdarenin
a) Adresi : Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Yunusemre Kampüsü 26470 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 2223206858 - 2223208767
c) Elektronik Posta Adresi : idaridb@anadolu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Üniversitemiz Resmi Araçlarına Otomatik Taşıt Tanıma Sistemi ile ve Bahçe Makineleri İçin 2 Kalem Akaryakıt Alımı İşi 160.000 Litre Motorin (Diğer) ve 60.000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde yüklenicinin göstereceği akaryakıt istasyonlarından, Eskişehir dışında ise; yüklenicinin kendisinin veya bağlı olduğu akaryakıt dağıtım şirketinin bayilerine ait istasyonlardan, Otomatik Taşıt Tanıma Sistemi ile Üniversite araçlarına teslim edilecektir. Ayrıca; Üniversitemiz Rektörlüğü bahçe makinelerinin yakıt ihtiyacı için yılın her haftası, idarenin belirleyeceği miktarda akaryakıt, uygun araçlar veya ölçülebilir bidon vb. araçlar ile yüklenici tarafından teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihine müteakip 31/12/2020 tarihine kadar İdarenin ihtiyacına göre, Otomatik Taşıt Tanıma Sistemi ile Üniversite araçlarına teslim edilecektir. Ayrıca; Üniversitemiz Rektörlüğü bahçe makinelerinin yakıt ihtiyacı için yılın her haftası, İdarenin belirleyeceği miktarda akaryakıt, uygun araçlar veya ölçülebilir bidon vb. araçlar ile yüklenici tarafından teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Rektörlük Binası 3. Kat 408 Nolu İhale Odası Yunusemre Kampüsü 26470 Tepebaşı ESKİŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 04.11.2019 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan, teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
2) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Bayisi ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan, Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
3) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,
4) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış İş Yeri Açma ve İzin Belgesi.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, A = B x ((C x D) + 1) formülü hesaplanarak belirlenecektir.
A: Teklif değerlendirmesinde kullanılacak olan yukarıda yazılı formül sonucu bulunacak olan değerlendirmeye esas teklif birim fiyat,
B: Teklif edilen birim fiyat,
C: Akaryakıt istasyonunun km. cinsinden İdareye uzaklığı,
D: Mesafeden dolayı alınacak akaryakıt maliyetini her bir km. için arttıran katsayı (İdarece 0,0020 hesaplanmıştır.)
Akaryakıt istasyonunun km. cinsinden uzaklığı hesaplanırken, Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü ile akaryakıt istasyonu arasındaki trafik güzergahı üzerinden gidiş-dönüş km. toplamı dikkate alınacaktır.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Rektörlük Binası 3. Kat 408 Nolu İhale Odası Yunusemre Kampüsü 26470 Tepebaşı ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
- İstekliler Eskişehir'de akaryakıt alımı yapılacak istasyonun adresini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR