ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt satın alınacaktır

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01068997
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLETİN SESİ 19.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/503674
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
b) Niteliği, türü ve miktarı 2020 Yılı 12 Ay Süreli Olarak Üniversitemiz Hizmet Araçları, İş Makinaları ile Jeneratörlerinin Akaryakıt İhtiyaçlarının Temini İhalesi 50 Litre Motorin (Euro Dizel 10) 30 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) Ayrıntılı bilgiye E KAP ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HİZMET ARAÇLARI İLE JENERATÖRLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Ömer Nasuhi Bilmen Mah. Havaalanı Yolu Üzeri No:53 Yakutiye/ERZURUM
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İSLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTFSİ 2020 Yılı 12 Ay Süreli Olarak Üniversitemi/ Hizmet Araçları, İş Makinaları ile Jeneratörlerinin Akaryakıt İhtiyaçlarının Temini İhalesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

IKN : 2019/503674
1. İdarenin
a) Adı İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi Ömer Nasuhi Bilmen Malı. Havaalanı Yolu Üzeri No:53 YAKUTİYE/ERZURUM
c) Telefon ve faks numarası 4445388 - 4422329003
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı 2020 Yılı 12 Ay Süreli Olarak Üniversitemiz Hizmet Araçları, İş Makinaları ile Jeneratörlerinin Akaryakıt İhtiyaçlarının Temini İhalesi
b) Niteliği, türü ve miktarı 2020 Yılı 12 Ay Süreli Olarak Üniversitemiz Hizmet Araçları, İş Makinaları ile Jeneratörlerinin Akaryakıt İhtiyaçlarının Temini İhalesi 50 Litre Motorin (Euro Dizel 10) 30 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) Ayrıntılı bilgiye E KAP ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslım edileceği yer ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HİZMET ARAÇLARI İLE JENERATÖRLERİ
ç) Süresi/teslim tarihi Üniversitemizde mevcut olan 10 adet binek aracın, 1 adet Kamyonetin, 2 adet Otobüsün,, 2 Adet Kamyon, 1 Adet Otobüs (45+1), 1 Adet Traktörün, I Adet Beko Loderiıı, 2 Adet Jeneratörün, Çim Biçme Makinelerinin ve yıl içerisinde alınabilecek diğer hizmet araçlarının Benzin ve Motorin ihtiyaçlarının sözleşme süresi içerisinde firmanın Erzurum il sınırları içerisinde bulunan petrol dolum istasyonunda araç depolarına pevdeı* pey teslim edilecektir. (Üniversitemiz jeneratörlerinin yakıt ihtiyaçları firmanın kendi tankeri ile jeneratör deposuna teslim edilecektir.)
d) İşe başlama tarihi 1.01.2020
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati 13.11.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Ömer Nasuhi Bilmen Mah. Havaalanı Yolu Üzeri No:53 Yakutiye/ERZURUM

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

 1. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

-İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden almış oldukları dağıtım şirketi lisansının aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi zorunludur.
-İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuı ulusu nun Bayisi ise; Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu' nun bayisi olduklarına dair sözleşmenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi zorunludur.
-İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundaıı bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitini tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesi!
İstekli yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun olanı teklif dosyasına koyacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
 1. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
 1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 2. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
  1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve hu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

  1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
ÖZEI. SEKTÖR VEYA KAMUDA YAPILMIŞ HER TÜRLÜ AKARYAKIT ALİMİ.ARI KABUL EDİLECEKTİR

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir
 2. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
 3. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir,
 5. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 6. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir,
 7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 8. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
 10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 11. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR