KESTEL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Akaryakıt satın alınacaktır

KESTEL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01089231
Şehir : İzmir / Bergama
Yayınlandığı Gazeteler

BAKIRÇAY POSTASI 22.11.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/599315
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Motorin (Diğer) 23000 Litre, Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) 13000 Litre.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.12.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kurtuluş Mahallesi Kestel Caddesi No:1 BERGAMA / İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MOTORİN (DİĞER) 23000 LİTRE, KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) 13000 LİTRE
KESTEL SULAMA BİRLİĞİ


Motorin (Diğer) 23000 litre, Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) 13000 litre alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/599315

1-İdarenin
a) Adresi : KURTULUŞ MAHALLESİ KESTEL CADDESİ 1 35700 BERGAMA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2326320970 - 2326329253
c) Elektronik Posta Adresi : kestelsulama@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Motorin (Diğer) 23000 Litre, Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) 13000 Litre.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yüklenicinin Akaryakıt İstasyonunda Taşıt Tanıma Sistemi ile Birlik araçlarına pompa teslimi yapılacaktır.
c) Teslim tarihleri : Yüklenicinin Akaryakıt İstasyonunda Taşıt Tanıma Sistemi ile Birlik araçlarına ihtiyaçları dahilinde peyderpey pompa teslimi yapılarak 01.01.2020 tarihinde başlayacaktır. Taahhüt edilen litreler tamamlanamasa dahi 31.12.2020 tarihinde akaryakıt alımı son bulacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kurtuluş Mahallesi Kestel Caddesi No:1 BERGAMA / İZMİR
b) Tarihi ve saati : 12.12.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli bir ´Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu´ ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
b)İstekli bir ´Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi´ ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu´nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyon Bayilik Belgesini,
d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesini
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN: Alınacak olan kurşunsuz benzin 95 Oktan olacak. TSE ‘nin TS EN 228 (uygulamadaki son şekli ) ile belirtilen özellikleri ihtiva eden edecek ve Petrol İşleri Müdürlüğü’nce belirlenmiş evsafta ve Ülkemizde resmen üretim yapan rafinerilerin malı olacaktır.
MOTORİN : Alınacak olan motorin olacak TSE ‘nin TS 3082 EN 590 ( uygulamadaki son şekli ) ile belirlenen özellikleri ihtiva edecek ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce belirlenmiş evsafta ve Ülkemizde resmen üretim yapan rafinerilerin malı olacaktır

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat dışı unsurlarda km. cinsinden akaryakıt istasyonunun İdareye uzaklığı, İdare tarafından belirlenen 0,0025 katsayısı ile çarpılarak teklif birim fiyatı etkileyecek katsayı bulunacak ve katsayı değerlendirmeye esas teklif bedelinin tespitinde kullanılacaktır. Bu bedelin tespitinde aşağıdaki formül esas alınacaktır.
A: Teklif değerlendirmesinde kullanılacak olan aşağıdaki yazılı formül sonucu bulunacak olan değerlendirmeye esas teklif birim fiyat,
B: İstekli tarafından teklif edilen birim fiyat,
C:Akaryakıt istasyonunun km. cinsinden İdareye uzaklığı,
D: Mesafeden dolayı alınacak akaryakıt maliyetini her bir km. için artıran katsayı İdarece 0,0025 kabul edildi.
Her türlü akaryakıt cinsi için A=B x [ (C x D ) +1 ] formülü kullanılarak hesaplanacaktır
MOTORİN ; Teklif Edilen Birim Fiyat * ( ( Akaryakıt istasyonun km cinsinden idareye uzaklığı * 0,0025) + 1 )
KURŞUNSUZ95 BENZİN;Teklif Edilen Birim Fiyat * ( ( Akaryakıt istasyonun km cinsinden idareye uzaklığı * 0,0025) + 1
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kurtuluş Mahallesi kestel Caddesi No:1 BERGAMA / İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Yüklenicinin Akaryakıt İstasyonunda Taşıt Tanıma Sistemi ile Birlik araçlarına ihtiyaçları dahilinde peyderpey pompa teslimi yapılarak 01.01.2020 tarihinde başlayacaktır. Taahhüt edilen litreler tamamlanamasa dahi 31.12.2020 tarihinde akaryakıt alımı son bulacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR