BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt satın alınacaktır

BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01183438
Şehir : İzmir / Balçova
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 03.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/333640
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Motorin (Diğer) 310.000 LİTRE Kurşunsuz Benzin 95 oktan 15.000 LİTRE
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.07.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BALÇOVA BELEDİYESİ İHALE KOMİSYON TOPLANTI SALONU CENGİZ TOPEL SOKAK NO:1 BALÇOVA/İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2021 YILI AKARYAKIT ALIMI İŞİ MOTORİN (DİĞER) 310000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN 15000 LİTRE
BALÇOVA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


2021 Yılı Akaryakıt Alımı işi Motorin (Diğer) 310000 LİTRE Kurşunsuz Benzin 95 oktan 15000 LİTRE alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/333640

1-İdarenin
a) Adresi : FEVZİ ÇAKMAK MAH. CENGİZ TOPEL SK. 1 35330 BALÇOVA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324552077 - 2322770415
c) Elektronik Posta Adresi : destek@balcova.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Motorin (Diğer) 310.000 LİTRE Kurşunsuz Benzin 95 oktan 15.000 LİTRE
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yüklenicinin istasyonu ve taşıt tanıma sistemine dahil edilen istasyonlarında araçlara teslimat yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Motorin(diğer ) ve kurşunsuz benzin 95 oktan, İşe başlama tarihinden itibaren 12 ay boyunca yüklenici istasyonu ve taşıt tanıma sistemine dahil olan istasyonlarda idare araçlarına peyderpey teslim edilecektir. Sözleşme kapsamındaki 310.000 Litre Motorin (diğer) ve 15.000 litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan, taşıt tanıma sistemi ile alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : BALÇOVA BELEDİYESİ İHALE KOMİSYON TOPLANTI SALONU CENGİZ TOPEL SOKAK NO:1 BALÇOVA/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 28.07.2020 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İSTEKLİ OLACAKLARIN AKARYAKIT ÜRETİMİ VEYA DAĞITIMI, TAŞIMASI VE BAYİLİK FAALİYETLERİNİN YAPILMASI İÇİN ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN VERİLEN GEREKLİ LİSANSA SAHİP OLMALARI GEREKMEKTEDİR. LİSANSIN ASLI VEYA NOTER TASTİKLİ SURETİNİ VERECEKLERDİR
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
a) İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve İş Bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren Belgeyi,
b) İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Bayisi" ise;
b1) Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" nun bayisi olduğuna dair bayilik yazısını ve bayilik sözleşmesini,
b2)İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesini Teklif zarfında sunmak zorundadır.
4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İSTEKLİ OLACAKLARIN AKARYAKIT ÜRETİMİ VEYA DAĞITIMI, TAŞIMASI VE BAYİİLİK FAALİYETLERİNİN YAPILMASI İÇİN ENERJİ PİYASASI, DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN VERİLEN GEREKLİ LİSANSA SAHİP OLMALARI GEREKMEKTEDİR. LİSANSIN ASLI VEYA NOTER TASTİKLİ SURETİNİ VERECEKLERDİR.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
AKARYAKIT VE PETROL ÜRÜNLERİNİN TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BALÇOVA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ CENGİZ TOPEL SOKAK NO:1 BALÇOVA/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR