NİZİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt ürünleri alınacaktır

NİZİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01062455
Şehir : Gaziantep / Nizip
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM NİZİP 07.10.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/494047
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1- Motorin 500.000 Litre - 2- Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) 10.000 Litre Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Nizip Belediyesi Yeni Hizmet Binası
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

NİZİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI

Akaryakıt Ürünleri 2 kalem (muhtelif) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/494047
1-İdarenin

a) Adresi : Mimar Sinan Mahallesi Niğbolu Sokak No: 20 -27700 Nizip/Gaziantep
b) Telefon ve faks numarası : 0 (342) 517 3900 - 0 (342) 517 2138
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@nizip.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1- Motorin 500.000 Litre - 2- Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) 10.000 Litre Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Teslimat idarenin ihtiyacına göre teknik şartnamede yazıldığı şekilde yapılacaktır.
c) Teslim tarihleri : Sözleşme imzalandıktan sonra yer teslimi yapılarak işe başlama tarihi 01.01.2020; işi bitirme tarihi 31.12.2020’dir. Teslimatlar İdarenin Talep edeceği miktar ve tarihlerde teslimat teknik şartname hükümleri doğrultusunda idarenin ihtiyacına göre periyodik olarak peyderpey alınacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Nizip Belediyesi Yeni Hizmet Binası
b) Tarihi ve saati : 06.11.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli bir "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden alınmış. Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğuna dair belgenin aslı veya noterden tasdikli sureti ihale zarfında ibraz edeceklerdir.
b) İstekli bir "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu Bayisi" ise Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşundan alınmış. Bayilik belgesinin aslı veya noterden tasdikli sureti ihale zarfında ibraz edeceklerdir.
c) Enerji Piyasa Düzenleme Kurumundan (EPDK)alınan istasyonlu bayilik lisansının aslı veya noterden tasdikli sureti ihale zarfında ibraz edeceklerdir.
d) İstekliye ait ilgili kurumdan alınmış olan iş yeri açma ve çalışma ruhsatı belgesini sunacaklardır.(aslı veya noter tasdikli sureti)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu kurumu ve kuruluşları ile özel sektörde gerçekleştirilen her türlü “akaryakıt ürünleri” mal alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nizip Belediyesi İhale Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İhale dökümanın da yer alan teknik şartname sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR