ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt ürünleri satın alınacaktır

ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01065756
Şehir : Konya / Ilgın
Yayınlandığı Gazeteler

ILGIN''IN SESİ 17.10.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/501650
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
320.000 Litre Motorin(Eurodiesel), 6.000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan, 1.000 Litre LPG (Otogaz) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ilgın Belediyesi/Meclis Toplantı Salonu/Ayvatdede Mah.M.Yazıcıoğlu Cad.No:71 Ilgın/KONYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT
ILGIN BELEDİYESİ TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/501650

1-İdarenin

a) Adresi

:

Ayvatdede Mah.M.Yazıcıoğlu Cad.No:71 42600 ILGIN/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3328816931 - 3328827157

c) Elektronik Posta Adresi

:

ilgindestekhizmetleri@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

320.000 Litre Motorin(Eurodiesel), 6.000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan, 1.000 Litre LPG (Otogaz)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Motorin: Çiğil Mahallesi, Argıthanı Mahallesi, Şantiyedeki dolum tankeri, Tesisler Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. LPG ve Benzin: Yüklenicinin göstereceği, ilçe sınırları içerisinde bulunan petrol istasyonlarından teslim alınır.

c) Teslim tarihleri

:

Sözleşmeye müteakip idarenin öngöreceği teslimat programı doğrultusunda peyder pey teslim alınacaktır. Mal, Belediyenin yazılı veya sözlü talebi doğrultusunda 3 gün içerisinde teslim alınacaktır. Motorin; Çiğil Mahallesi, Argıthanı Mahallesi, Tesisler Müdürlüğü ve Şantiyedeki Dolum Tankerlerine ve Belediyeye ait ilçe sınırları dışındaki birimlerinin depolarına akaryakıt teslimi yapılacaktır. LPG ve Kurşunsuz Benzin ise yüklenicinin göstereceği, Ilgın Belediyesi sınırları içerisinde bulunan petrol istasyonlarından araç deposu dolumu yapılarak teslim alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Ilgın Belediyesi/Meclis Toplantı Salonu/Ayvatdede Mah.M.Yazıcıoğlu Cad.No:71 Ilgın/KONYA

b) Tarihi ve saati

:

07.11.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
A) İstekli akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınmış teklif sahibinin akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğunu tevsik eden belgeyi,
B) İstekli; akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi ise teklif sahibinin, bayisi olduğu kuruluştan verilmiş " akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı veya bayilik sözleşmesi''ni teklif zarfında sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ilgın Belediyesi-Destek Hizmetler Müd./Ayvatdede Mah.M.Yazıcıoğlu Cad.No:71 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR