ANTALYA DEFTERDARLIK PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt ve kalorifer yakıtı satın alınacaktır

ANTALYA DEFTERDARLIK PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01070365
Şehir : Antalya / Muratpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA KÖRFEZ 23.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/522504
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1- 400 litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan), 2- 9000 litre Motorin (Diğer), 3- 3000 litre Motorin, 4- 50000 Kg. Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Soğuksu Mah. Kazım Karabekir Cad. Antalya Defterdarlığı Personel Müdürlüğü 285 nolu Personel Müdürü çalışma ofisi ANTALYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT VE KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR

ANTALYA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

AKARYAKIT VE KALORİFER YAKITI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/522504
1-İdarenin
a) Adresi : SOGUKSU MAH. KAZIM KARABEKIR CAD. 07030 MURATPAŞA/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2422378488 - 2422378487
c) Elektronik Posta Adresi : permd07@maliye.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1- 400 litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan), 2- 9000 litre Motorin (Diğer), 3- 3000 litre Motorin, 4- 50000 Kg. Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 02/01/2020-31/12/2020 tarihleri arasında, Antalya Defterdarlığı ve Vergi Denetim Kurulu Antalya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı resmi hizmetlerinde kullanılmakta olan taşıtların ve makinelerin akaryakıt ihtiyaçları Antalya il merkezi içerisinde faaliyet gösteren ve yükleniciye ait elektronik akaryakıt takip sistemi bulunan istasyonlardan teknik şartnamede belirtilen şekilde gerçekleştirilecektir. 02/01/2020-31/12/2020 tarihleri arasında, Antalya Defterdarlığı ve Vergi Denetim Kurulu Antalya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığına alınacak olan jeneratör yakıtı hizmet binalarının jeneratör yakıtı depolarına ve Antalya Defterdarlığı ile Vergi Dairesi Başkanlığı Hizmet Binasının kış sezonunda ısıtılması için ihtiyacı olan kalorifer yakıtı alımı ise ihtiyaç duyulacak dönem ve tarihlerde hizmet binasının kalorifer depolarına yapılacaktır.
c) Teslim tarihleri : Yüklenici sözleşmenin imzalanmasını müteakip; 02/01/2020-31/12/2020 tarihleri arasında Antalya Defterdarlığı ile Vergi Denetim Kurulu Antalya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı resmi hizmetlerinde kullanılan taşıtlar ve makinelerin (Kiralanan veya mahkeme kararı sonucu tahsis edilen taşıtlar dahil olmak üzere), akaryakıt ihtiyaçları Antalya il merkezi içerisinde faaliyet gösteren ve yükleniciye ait elektronik akaryakıt takip sistemi bulunan akaryakıt istasyonlarından 95 oktan kurşunsuz benzin, motorin diğer ve motorin ihtiyaçlarını karşılayacaktır. İl Merkezi sınırları dışındaki Antalya Defterdarlığı ve Antalya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığına ait resmi taşıtların akaryakıt ihtiyaçları ise ilgili bayilerden akaryakıt takip sistemi ile alınabilecektir. Antalya Defterdarlığı ve Antalya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığının jeneratör yakıtları ise hizmet binalarının jeneratör yakıt depolarına teslimi yapılacaktır. EPDK değerlerine ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde uygun olduğu anlaşılan kalorifer yakıtı ile dolu olan tanker kantara girecek kilogram ağırlığı alındıktan sonra ihtiyaç durumuna göre Antalya Defterdarlığı ve Vergi Dairesi Başkanlığı hizmet binasının kalorifer yakıt tanklarına Muayene ve Kabul Komisyonu nezaretinde boşaltılma işlemi yapılacaktır. Kalorifer yakıtının nakliyesi, kantar, tahlil ücreti vb. tüm masraflar yüklenici firmaya ait olacaktır. İdare ihtiyaç halinde ihale sonrası sözleşme süresince alınacak akaryakıt türlerinde ihtiyaç durumuna göre toplam ihale bedelini geçmemek kaydıyla (fiyat artışı hariç) değişiklik yapmaya yetkilidir. Değişiklik yapılması halinde yetkililerce bu durum yükleniciye bildirilecektir. En son alım tarihi 31.12.2020 olacaktır. Bu tarihten sonra alım yapılmayacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Soğuksu Mah. Kazım Karabekir Cad. Antalya Defterdarlığı Personel Müdürlüğü 285 nolu Personel Müdürü çalışma ofisi ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 08.11.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
2-İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Bayisi ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu Kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
3- İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,
4- İsteklinin, ihale tarihi itibariyle bağlı bulunduğu Belediye Başkanlığından alınan akaryakıt istasyonunun bulunduğuna ilişkin iş yeri açma ve izin belgesi.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Soğuksu Mah. Kazım Karabekir Caddesi Antalya Defterdarlığı Personel Müdürlüğü 279 nolu çalışma ofisi ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR