KONYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Atık geçici depolama ünitesi satın alınacaktır

KONYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01120373
Şehir : Konya / Selçuklu
Yayınlandığı Gazeteler

KONYA''NIN SESİ 24.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/35136
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
60 Adet Atık Geçici Depolama Ünitesi alım ihalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Konya Valiliği Ek Hizmet Binası Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:72/E Kat:2 Selçuklu/KONYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SIFIR ATIK PROJESİ KAPSAMINDA ATIK GEÇİCİ DEPOLAMA ÜNİTESİ

SATIN ALINACAKTIR
VALİLİK (YİKOB-MAAS İÇİN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI

Sıfır Atık Projesi Kapsamında Atık Geçici Depolama Ünitesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:


İhale Kayıt Numarası : 2020/35156
1-İdarenin
a) Adresi :Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Horozluhan Mah.Yeni İstanbul Cad.No:72 42209 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322480111 - 3322490113
c) Elektronik Posta Adresi : konya.yikob@icisleri.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 60 Adet Atık Geçici Depolama Ünitesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri: Atık Geçici Toplama Ünitelerinin tamamı Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün Konya İl Merkez ve 28 İlçede belirleyeceği adreslere teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten geçerli 25 takvim günü içinde malın tamamı teslim olacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Konya Valiliği Ek Hizmet Binası Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:72/E Kat:2 Selçuklu/KONYA
b) Tarihi ve saati :10.02.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Valiliği Ek Hizmet Binası Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:72/E Kat:1 Selçuklu/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
a)Ödemeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Projesi Kapsamında Başkanlığımıza taahhüt edilen şartlı nakit yardımı kapsamında olup, ödemeye ilişkin Başkanlığımızca söz konusu alıma istinaden istenilen tüm belgeler Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne gönderilecek olup, ödemeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca veya ilgili bakanlık tarafından ödeneğin Başkanlığımıza aktarılması halinde ödeme ilgililerin hesabına tek seferde veya en fazla 3 (üç) işlemde gerçekleştirilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR