SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Bakteri tanımlama veya duyarlılık cihazı alınacaktır

SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00944961
Şehir : Samsun / İlkadım
Semt-Mahalle : ADALET MAH. / İSTASYON
Yayınlandığı Gazeteler

HABERDE DENGE 12.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/52535
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 Kısım(2 kalem) Kit Karşılığı Cİhaz Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.03.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Servisi (Adalet Mah. 100. Yıl Bulvarı. No:232 A Blok Kat:1 İlkadım / SAMSUN)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2019-2020 YILLARI KİT KARŞILIĞI BAKTERİ TANIMLAMA VE/VEYA DUYARLILIK CİHAZI İHALESİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
2019-2020 YILLARI KİT KARŞILIĞI BAKTERİ TANIMLAMA VE/VEYA DUYARLILIK CİHAZI İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/52535

1-İdarenin

a) Adresi

:

Adalet Mah. 100 Yıl Blv. No: 232 A Blok 55060 MERKEZ İLKADIM/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası

:

3623112500 - 3623112507

c) Elektronik Posta Adresi

:

samsun.imis@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Kısım(2 kalem) Kit Karşılığı Cİhaz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

İhtiyaç listesindeki Sağlık Tesisleri Laboratuvarlarına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihleri

:

İşe başlama; sözleşme imzalandığı tarihten itibaren başlayacaktır. Sözleşme süresi boyunca (12 ay), teslimat yapılacak olan idarelerin belirlediği periyodlara göre peyder pey teslimatlar gerçekleştirilecektir. Siparişler Müdürlüğümüzün kullanmış olduğu sipariş programı üzerinden e-mail ve faks yoluyla tebliğ edilecek olup, , teslimatlar tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde yüklenici firma tarafından mal teslimi yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Servisi (Adalet Mah. 100. Yıl Bulvarı. No:232 A Blok Kat:1 İlkadım / SAMSUN)

b) Tarihi ve saati

:

07.03.2019 - 14.00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Kit Karşılığı verilecek Cihazların bakım ve onarımı ile ilgili Teknik Şartnamede yer alan hükümleri geçerlidir.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İstekliler, teklif verecekleri cihaz ve kitlerin TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası veya ÜTS Ürün Takip Sistemi tarafından onaylanmış ürün ( barkod ) numaraları teklifle birlikte kalem sıra numarası belirtilerek liste ve ayrı ayrı çıktılar halinde (Ürünle ilgili 1. Sy. ve ürünle ilgili detaylı 2. Sy.) vereceklerdir. Teklif verecekleri cihaz ve kitlerin her bir ürün için üretici veya tedarikçisi tarafından T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) veya ÜTS Ürün Takip Sistemine kayıtlı olduğu belgeyi (Bayilik belgesi) sunmaları gerekmektedir. Kapsam dışı olan ürünler için firmalar kapsam dışı olduğuna dair beyan ve tedarikçi ise ana bayiden alınan yetki belgesini sunacaklardır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a)Firmalar teklif ettikleri cihazların orijinal kataloglarını ve Türkçe tercümelerini ihale dosyalarında bulunduracaklardır. Kitlerle ilgili varsa tüm dokümanlar da teklif dosyasında olmalıdır.
b) Cihazın teknik şartnamede istenilen özelliklerinin hangi katalog veya broşürde görülebileceği belirtilecek ve katalog veya broşür üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.
c) Cihazlar ve Sarf Malzemelerin Demoları teknik şartnamelerinde yer alan hükümlere göre yapılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Servisi (Adalet Mah. 100. Yıl Bulvarı. No:232 A Blok Kat:1 İlkadım / SAMSUN) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Servisi (Adalet Mah. 100. Yıl Bulvarı. No:232 A Blok Kat:1 İlkadım / SAMSUN) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR