EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Beton parke taş,bordür ve yağmur oluk taşı alınacaktır

EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01182301
Şehir : Balıkesir / Edremit
Yayınlandığı Gazeteler

ÖNCE KÖRFEZ 01.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Fen İşleri Müdürlüğü
İhale Kayıt No
:
2020/331126
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
50.000 m² Gri Renk Kilitli Beton Parke Taşı, 4.000 m Her Renk Beton Oluk Taşı, 4.000 m Her Renk Beton Bordür Taşı ve 15.000 m² 8 cm Kumlamalı Küp Parke Taşı (her renk ve ebatta) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.07.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BETON PARKE TAŞI, KUMLAMALI KÜP TAŞI, BETON BORDÜR VE BETON OLUK TAŞI SATIN ALINACAKTIR

EDREMİT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BETON PARKE TAŞI, KUMLAMALI KÜP TAŞI, BETON BORDÜR VE BETON OLUK TAŞI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/331126

1-İdarenin
a) Adresi : Soğanyemez Mahallesi Yılmaz Akpınar Bulvarı No:9/B 10300 EDREMİT/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2663744444 - 2663731094
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@edremit.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 50.000 m² Gri Renk Kilitli Beton Parke Taşı, 4.000 m Her Renk Beton Oluk Taşı, 4.000 m Her Renk Beton Bordür Taşı ve 15.000 m² 8 cm Kumlamalı Küp Parke Taşı (her renk ve ebatta)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Fen İşleri Müdürlüğü Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacak olup, alım işi 80 takvim günü içerisinde tamamlanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
b) Tarihi ve saati : 23.07.2020 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

  • Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
  • Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
  • Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
  • Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
  • Aday veya isteklinin yukarıda belirtilen belgelerden kendine uygun olan herhangi birini sunmaları yeterlidir.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Parke taşlar için (8 cm kilitli parke taş ve 8 cm kumlamalı parke taş için) TS 2824 EN 1338, Beton Bordür Taşı için TS 436 EN 1340, Beton Oluk Taşı için TS 13686 (SINIF D 400) belgeleri ihale teklif zarfı kapsamında sunulması zorunludur.
İstekli teklif ettiği malları farklı bir üreticiden temin edecek ise, üreticiden istekli adına düzenlenmiş ihale tarihi itibariyle güncel satış yetki belgesi, satış yetki belgesinin üzerinde ki imzanın teyidi için üreticinin imza sirküleri ve üreticinin yukarıda belirtilen belgelerini teklif dosyası kapmanında sunmaları gereklidir.
İstekli imalatçı-üretici ise fakat herhangi bir TS belgesine sahip değilse; ihalenin üzerinde kalması durumunda malların teslimi aşamalarında malzemelerin teknik kriterlere uygunluğunu tespit etmek amacıyla laboratuvar testi yaptırılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EDREMİT BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR