AKHİSAR MUSTAFA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ

Cerrahi alet satın alınacaktır

AKHİSAR MUSTAFA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00942203
Şehir : Manisa / Akhisar
Yayınlandığı Gazeteler

AKHİSAR 6 EYLÜL 09.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/51934
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
65 kalem cerrahi alet alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.02.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi Toplantı Salonu/Reşatbey Mah.167 Sok.No:126 Akhisar/Manisa
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

CERRAHİ ALET SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -AKHİSAR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Cerrahi Alet Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/51934
1-İdarenin
a) Adresi : Reşatbey Mah.167 Sok.No:126 AKHİSAR/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : 2364139191 - 2364138870
c) Elektronik Posta Adresi : manisadhs2.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 65 kalem cerrahi alet alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi Biyomedikal Depo Birimi
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60(Altmış) gün içerisinde malzemeler teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi Toplantı Salonu/Reşatbey Mah.167 Sok.No:126 Akhisar/Manisa
b) Tarihi ve saati : 27.02.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1-İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
2-İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
3-İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi
4-İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi
5-Tıbbi cihaz üreticisi OEM (Original Equipment Manafacturer-Orjinal malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin Sözleşme
6-İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İstekliler üretici ve/veya ithalatcı ise firmaları veya istekli olarak teklif veren bayileri T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olduklarını belgeleyecektir.
Tıbbi Cihazlar, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt edilmiş tıbbi cihaz üreticisi veya ithalatçı firmaların onaylı ürünlerinden temin edileceğinden, teklif edilen tıbbi malzemelerin Sağlık Bakanlığından onaylı olduğunu gösteren belge sunulacaktır.
İstekli firmalar tarafından (bayi adı, bayi tanımlayıcı kodu, üretici adı, üretici tanımlayıcı kodu, ürün adı, ürün ubb kodu, marka ve model) bilgilerinin yer aldığı tablo hazırlanarak teklif zarfında liste halinde sunulacaktır.
İstekliler Tıbbi cihaz Satış,Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında Satış Merkezi Yetki belgesini teklif dosyasında sunacaklardır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a-)İstekliler teklif edilecek cihazlar ve aksesurlara ait tıbbı ve teknik özellikleri gösterir orjinal bröşür,katalog, CD, kullanım klavuzu v.b tanım belgelerinden herhangi birini vereceklerdir.Tanıtım belgelerini getirmeyen firmaların teklifleri degerlendirmeye alınmayacaktır.
b-)Teknik Şartnameye birebir cevaplayan şartnameye cevap yazıları ile teknik şartnamede istenen bilgileri şartnameye cevap ekinde sunacaklardır.
c-)Teknik şartnamede istenilen ek belgeler muayene kabul aşamasında teslim edilecektir.
d- Cerrahi el aletleri için teklif verecek firmalar teklif ettikleri cerrahi aletlerin malzeme kodlarının yer aldığı listeyi teklif zarfında sunmaları ayrıca teklif edilen her malzemeyi orjinal katoloğunda ayrı ayrı göstermelidir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi Satınalma Birimi/Reşatbey Mah.167 Sok.No:126 Akhisar/Manisa adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi Satınalma Birimi/Reşatbey Mah.167 Sok.No:126 Akhisar/Manisa adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
- Firmalar tarafından ürün teslimatı yapıldıktan sonra düzenlenecek faturalarda UBB kodu mutlaka bulunmalıdır. UBB kodu olmayan ürünlerin ise kapsam dışı olduğu faturada belirtilmelidir. - Firmalar ihale dokümanları içerisinde yer alan terör örgütleri ile irtibatı olmadığına dair belgeyi noter onaylı olarak sözleşme aşamasında sunacaklardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR