KONYA AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ

Cerrahi alet satın alınacaktır

KONYA AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00985259
Şehir : Konya / Akşehir
Yayınlandığı Gazeteler

İSTASYON 24.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/175989
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
8 Kısım Cerrahi Alet Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.05.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Akşehir Devlet Hastanesi Seyran Mah. Dr. Vahdi Yamalık Cad. No:125 - Akşehir/ KONYA Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

8 KISIM CERRAHİ ALET

DEVLET HASTANESİ -AKŞEHİR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

8 KISIM CERRAHİ ALET alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/175989

1-İdarenin

a) Adresi

:

Seyran Mh. Dr. Vahdi Yamalık Cad. No:125 42560 AKŞEHİR/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3328122400 - 3328137905

c) Elektronik Posta Adresi

:

konyadhs1.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

8 Kısım Cerrahi Alet Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ İLGİLİ AMBARI

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Hastanemizin talebi doğrultusunda 60 gün içerisinde teslimat yapılacaktır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Akşehir Devlet Hastanesi Seyran Mah. Dr. Vahdi Yamalık Cad. No:125 - Akşehir/ KONYA Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

15.05.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1-Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası onaylı ürün barkod numaraları ile tedarikçiler ve bayilerin bayi kayıtlarının bulunması zorunludur. Bayi tanımlayıcı numaralarının ve ürünlerin UBB çıktılarının teklif dosyasında bulunması zorunludur. Kapsam dışı ürünler ise, Kapsam dışı Beyanı ile mutlaka belgelendirilecektir.
2- Yerli malı teklif eden istekliler, bu avantajdan yararlanmak için, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda / Borsalar tarafından “Yerli Malı Belgesi” ile belgelendirilmesi ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teknik Şartnamede belirtilen kalemlere ait numune ihale tarih ve saatinden önce idareye teslim edilecektir. Teknik şartnamede talep edilen numuneleri teslim etmeyen istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Teklif edilen tüm cerrahi aletler için;
1-a)Cerrahi Aletler, paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır . İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin “ teknik şartnameye cevap “ metninde teklif dosyosında sunacaktır.
b) İstekliler ihtiyaç listemizde belirtilen Set’in tamamına teklif verecektir. Ancak ürünlerin set bütünlüğünün korunması ve aletlerde standardizasyonun sağlanması için teklif verecekleri set’in içerisindeki ürünlerin tamamına aynı marka ile teklif vermeleri zorunludur. İstekli firmalar ürünlerine ait kataloğ numaralarını “ teknik şartnameye cevap” metninde yazmak zorundadır. istekli firmalar teklif ettikleri ürünün açıklamasını teklif ettikleri markaya bire bir uyumlu olarak yazmak zorundadır.
c) İstekliler teklif ettikleri cerrahi örneği verilmiş tabloya göre ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka, ürünün adeti , barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır. Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatalı veren firmaların teklifleri red edilecektir. Bu belgede okunmuştur, anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine (sıra no, referans katalog no, teklif edilen ürün katalog no, teklif edilen marka, ürün açıklaması, miktar, teklif edilen ürüne ait katalog sayfa no, ürün barkod no) cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.
2-Malzemelerin her birinin üzerinde ‘’katalog numarası’’ , ‘’ markası ‘’ Lazer yöntemi veya benzeri ile yazılı olacak ve silinmesi mümkün olmayacaktır.
3-İstekliler teklif ettikleri ürünlerin orjinal kataloglarını ihale ihale dosyasında sunacaklardır. Teklif edilen malzemeler kalem kalem uluslararası geçerliliği olan orijinal katalogtan işaretlenerek gösterilecektir. Fotokopi, renkli fotokopi , broşür , fax ve benzeri dökümanlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. Belgeleri orijinal getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacak , fabrika beyanları kabul edilmeyecektir. Orijinal katalogda olmayan malzemelere ait üretim beyanları kabul edilmeyecektir.
4-Cerrahi Aletlerin metal karışım oranları ve üretimde kullanılan çeliğin uluslararası DIN58298/2010 normlarında belirtilen HRC Rockwell standartlarına göre sertlik derecesini gösteren belgeleri ihale dosyasında sunulacaktır.
5-İstekli firma teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım, saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu ihale dosyasında sunacaktır.
6-İstekliler teklif dosyaları içinde teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde kullanım hataları hariç bozulan, kırılan , korozyona uğrayan aletlerini 45 gün içerisinde yenileri ile değiştireceğine dair taahütnameyi teklif dosyasında sunacakltır.
7- İstekliler genel alet kalitesinin incelenebilmesi ve bir kısım ürünlerin numuneler üzerinden de doğruluğunun teyidi için teknik şartnamede belirtilen gruplarda ihtiyaç listemiz sıra numaraları ile belirtilen alet numunelerinin aynı özellikte olanlarını kendi markalarına ait olmak üzere teklif verecekleri seti temsilen numune olarak teklif dosyası ile birlikte ihale saatine kadar komisyona sunacaklardır . Numunelerini ihale saatine kadar teklif dosyası ile birlikte teslim etmeyen, eksik yada hatalı veren isteklilerin teklifleri ilgili set için değerlendirme dışı kalacaktır.İhaleye iştirak eden firmalar numune olarak ihale komisyonuna listeden belirlenen aletleri bırakacaklardır.İstekliler verecekleri numuneleri teknik şartnamede belirtilen tasniflemeye göre işaretleyerek ve isimlendirerek ihale öncesinde hazırladıkları “ numune teslim tutanağı ” adı altında teklif dosyasında sunacaktır.
8-İstekliler aşağıda belirtilen belgeleri ihale dosyasında sunacaklardır.
1-İmalatçı, ithalatçı ve iştirakçi firmaların vermiş olduğu garanti belgesi,
a-Cerrahi aletler için: 2 yıl
b-Yedek parça ve servis için: 10 yıl (ücreti karşılığında)

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akşehir Devlet Hastanesi Başhekimliği İhale Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akşehir Devlet Hastanesi Seyran Mah. Dr. Vahdi Yamalık Cad. No:125 - Akşehir/ KONYA Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR