HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Cerrahi el aletleri satın alınacaktır

HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01131183
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

SON SAAT 14.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/67374
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 KISIM CERRAHİ EL ALETLERİ ALIM İHALESİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.03.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Satınalma Birimi, Tıbbiye Cad. No:23 Üsküdar/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

3 KISIM CERRAHİ EL ALETLERİ ALIM İHALESİ
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-HAYDARPAŞA NUMUNE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


3 KISIM CERRAHİ EL ALETLERİ ALIM İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/67374

1-İdarenin
a) Adresi : TIBBIYE CADDESI NO:40 34668 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165423232 - 2163460582
c) Elektronik Posta Adresi : hnhsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 KISIM CERRAHİ EL ALETLERİ ALIM İHALESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Stok Birimi, Tıbbiye Cad. No:23 Üsküdar/İSTANBUL
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, idare tarafından sipariş yazısının çekilmesinden sonra 30 (Otuz) takvim günü içinde yüklenici ihalede beyan ettiği tüm belge ve kriterlere uygun olmak kaydıyla teslimatı eksiksiz yapacaktır. Yüklenici kendi isteği doğrultusunda idarenin talebi olmadan mal teslim edemez.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Satınalma Birimi, Tıbbiye Cad. No:23 Üsküdar/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 05.03.2020 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekliler ile teklif ettikleri Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası`na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu belge/belgeleri teklif dosyasında sunacaktır. TİTUBB kapsamı dışında olan ürünler için ise, üretici firma tarafından düzenlenmiş beyanı teklif dosyasında ibraz edeceklerdir. b) İstekliler, teklif dosyalarında T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına üretici ve/veya ithalatçı firmaların ve bu firmaların adı altında bayiliklerinin kayıtlı olduğunu belgelendireceklerdir. c) Teklif edilen ürünün ihale sıra numarası, ürünün adı, ürünün markası ve ürünün TİTUBB 'na kayıtlı ürün(barkot) numaraları Birim Fiyat Teklif Mektubu Eki Cetvelinde veya ayrı bir listede gösterilecek olup, teklif dosyasında sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1) KATALOG: İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin orijinal kataloglarını ihale evrakları ile vereceklerdir. Teklif edilen malzemeler kalem kalem orijinal katalogdan gösterilmelidir. Fotokopi, faks ve benzeri dokümanlar olmamalıdır. Üretim beyanları orijinal katalogda olmayan malzemeler olmamalıdır. CD ortamında verilecek kataloglarda ise; katalog numaralarının girilebileceği arama motorunun bulunması, format sorununun olmaması, teklif edilen tüm ürünlerin mevcut olması, referans olarak belirtilen kodlarla, istekli firmanın teklif ettiği ürün kodlarının karşılığının belirtilmesi zorunludur.
2) TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP: İstekliler, teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları "Teknik Şartnameye Cevap" başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede ihtiyaç listesinde belirtilen ürün karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka, ürünün adeti, barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır Bu belgede okunmuştur, anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.
3) İhale süreci içerisinde, ihale komisyonumuzca gerek görülmesi halinde numune istenebilecektir. İdare tarafından isteklilere bildirilecek olan resmi yazıda belirtilen sürede istenilen kalemlere ait numuneler orijinal ambalajında 2 nüsha düzenlenecek tutanak ile ilgili kişilere teslim edilecektir. İsteklilerin, numune göndermedikleri ihale kalemleri/kısımları için teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Cerrahi alet numuneleri, şekil ve fonksiyonları, komisyondaki uzman kişiler tarafından çıplak gözle, mikroskopla, otoklavda, elle incelenecek veya ameliyatta kullanılarak test edilerek değerlendirmesi yapılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Satınalma Birimi, Tıbbiye Cad. No:23 Üsküdar/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Teknik Şartname hükümleri geçerlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR