TOROSGAZ ISPARTA BURDUR DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.

CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) satın alınacaktır

TOROSGAZ ISPARTA BURDUR DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01046895
Şehir : Ankara / Çankaya
Semt-Mahalle : SÖĞÜTÖZÜ MAH. / 100.YIL
Yayınlandığı Gazeteler

BAŞKENT 06.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
TOROSGAZ – CNG 01
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1.558.929 Standartmetreküp (Sm³) İlan metnine http://torosgaz.com.tr/paylasim/Torosgazcngihaledosyalari.rar adresinden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.09.2019 10:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
23.09.2019 tarihinde 10:30’a kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Söğütözü Mah. 2176. Cadde Platin Tower İş Merkezi No: 7/23-24 ÇANKAYA/ANKARA
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TOROSGAZ ISPARTA BURDUR DOĞALGAZ DAĞITIM. A.Ş.

CNG (SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ)
SATIN ALMA İHALE İLANI

CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) alımı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/07/2017 tarihli ve 7110-7 sayılı Kurul Kararı hükümleri çerçevesinde kapalı zarf ile teklif verme ve açık eksiltme usulüne göre ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İHALE KAYIT NUMARASI : TOROSGAZ – CNG 01

1- DAĞITIM ŞİRKETİ :
a) Adresi : TOROSGAZ ISPARTA BURDUR DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.
Söğütözü Mah. 2176. Cadde Platin Tower İş Merkezi No: 7/23-24 ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon numarası : (0312) 442 72 88
c) Faks numarası : (0312) 442 72 27
d) Elektronik Posta Adresi : torosgaz@torosgaz.com.tr
e) Kayıtlı Elektronik Posta : torosgaz@hs02.kep.tr
f) İhale dokümanının görülebileceği : http://torosgaz.com.tr/paylasim/Torosgazcngihaledosyalari.rar

2- İHALE KONUSU MALIN :

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.558.929 Standartmetreküp (Sm³)
İlan metnine http://torosgaz.com.tr/paylasim/Torosgazcngihaledosyalari.rar
adresinden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Atabey(ISPARTA) Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu ve CNG işletme sahası
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra İdarenin göstereceği yer ve miktarlarda 31/12/2021 tarihine kadar teslim edilecektir.
d) Sözleşme süresi : 2 Yıl 3 Ay
e) İhaleye Teklif verme Şartı : EPDK tarafından CNG faaliyetleri için yetkilendirilmiş lisans sahipleri ihaleye katılabilir.
e) İhale Yöntemi : Açık İhale

3- İHALENİN:

a) Yapılacağı yer : Söğütözü Mah. 2176. Cadde Platin Tower İş Merkezi No: 7/23-24 ÇANKAYA/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 23/09/2019 – 11:00
c) İhale dosyasının teslim adresi : Söğütözü Mah. 2176. Cadde Platin Tower İş Merkezi No: 7/23-24 ÇANKAYA/ANKARA
d) İhale dosyasının teslim tarih ve saati : 23.09.2019 tarihinde 10:30’a kadar
e) İhale dosyasının içeriği : Teknik şartname, idari şartname, Alım sözleşmesi, iş sağlığı ve güvenliği sözleşmesi, birim fiyat teklif ,Taahhütname, Beyan formu ekinden oluşur.

4- İHALEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER:
4.1. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
4.2. İdare, gerekli gördüğü her durumda ve ihalenin her aşamasında herhangi bir teklifi veya tekliflerin tamamını reddetme, ya da ihaleyi tamamen iptal etme yetkisine sahiptir. İdarenin, ihale iptaline ilişkin kararlarına karşı, başvuru sahipleri herhangi bir talepte bulunamaz ve hak iddia edemez.
4.3. Başvuru sahipleri teklif hazırlığı için her ne ad altında olursa olsun yaptıkları masrafları ve bununla ilgili bir tazminatı talep edemez. Başvuru sahiplerinin, İdareye ibraz ettikleri belgeler iade edilmez.
4.4. Teklif sahiplerinin, ihale kapsamında belirtilen faaliyetlere etki edebilecek bütün unsurlar hakkında bilgi sahibi olduğu kabul edilir. Teklifler, ihale kapsamının tamamı için verilir. İhale kapsamının bir kısmı için verilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
4.5. Teklif sahibi, teklifi ile birlikte, ihale dosyası ve eklerin her sayfasını tetkik ettiğini ve ihale dosyasının gereklerini ve hükümlerini dikkate alarak, teklifini buna göre hazırladığını, Ek-1’deki Beyan Formunu doldurup imzalayarak kabul ve beyan eder.
4.6. İhale için teklif verecek şirketler, 23/09/2019 09.00’a kadar, ihale dosyasında yer alan hususlar hakkında varsa, sorularını İdare adresine yazılı olarak gönderir. Bu tarihten sonra gelen veya yazılı olarak gönderilmeyen sorulara cevap verilmez.
4.7. Teklif sahibince esas alınan öngörülerin gerçekleşmemesi ya da kısmen gerçekleşmesi, teklif sahibine hiçbir ilave hak sağlamaz veya sorumluluğunu azaltmaz.
4.8. İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
5- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:
5.1. Teklif dosyasını oluşturan belgeler iki ayrı zarfın içinde verilecek ve asılları sunulacaktır.
Zarf 1:
1.Şirketi temsile, ilzama, ihalede açık eksiltme yapmaya, bu ihale ile ilgili her türlü beyan, taahhüt ve teklif vermeye ve bunlar ile ilgili belgeleri imzalamaya yetkili kişilerin, teklif tarihinden önceki bir ay içerisinde alınmış ve bu kapsama göre düzenlenmiş noterden onaylı yetki belgesi ve imza sirküleri orijinalleri. Boşlukları, şirketi temsile ve ilzama yetkili kişilerce el yazısı ile doldurularak imzalanmış ve kaşelenmiş Beyan formu (Ek-1),
2.Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu' ndan alınmış lisans belgesinin noter tasdikli sureti,
3.İdare tarafından yapılacak ihale sonucunda tespit edilecek bedel itiraz etmeyeceğine dair şirketi temsile ve ilzama yetkili kişilerce imzalanıp, kaşelenmiş Ek-2’de verilen taahhütnamenin aslı,
4.Şirkete ait tebligat adresi, faks, telefon numaraları ve elektronik posta adresini içerir belge,
Zarf 2:
1.Bedel boşlukları, şirketi temsile ve ilzama yetkili kişiler tarafından hem rakam hem de el yazısı ile doldurularak, imzalanıp kaşelenmiş CNG Birim Alım Fiyatı teklifi. (Ek-3)
5.2. Teklif dosyası, kapalı ve kaşeli dosya içinde teslim edilir ve dosyanın üstünde “TOROSGAZ ISPARTA BURDUR DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. CNG Alım İhalesine Ait Tekliftir” ibaresi ile teklif sahibi şirketin adı ve ticaret unvanı bulunur. Dosyanın içinde, kapalı ve üstü kaşelenmiş zarflar bulunur.
5.3. Her firma yalnızca bir teklif verebilir.
6- TEKLİFLERİN TESLİMİ VE AÇILMASI:
6.1. Teklifler, en geç 23/09/2019 tarihinde saat 10:30’a kadar İdarenin adresine teslim edilir. Teklif verme saatine kadar İdareye teslim edilen ya da teslim etmek üzere hazır bulunan şirketlerin teklifleri değerlendirmeye alınır. Teklif verme saatinden sonra gelen teklifler, değerlendirmeye alınmaz.
6.2. Teklifler, teklif sahibini temsile yetkili ve beraberlerinde şirket kaşesini bulunduran kişiler huzurunda ihale komisyonu tarafından açılır. Teklif açılışına, her teklif sahibi adına en fazla iki kişi katılabilir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR