KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çöp poşeti, çalı süpürgesi ve temizlik malzemesi satın alınacaktır

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01132907
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU 15.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2020/76456
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
10 Kalem Çöp Poşeti,Çalı Süpürgesi ve Temizlik Malzemesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.03.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KALABA MAH.CUMHURİYET CAD. NO:1 KEÇİÖREN ANKARA ( PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ODASI 3. KAT)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KEÇİÖREN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ


Çöp Poşeti, Çalı Süpürgesi ve Temizlik Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/76456

1-İdarenin
a) Adresi : KALABA MAH. CUMHURIYET CAD. No:1 06290 KALABA KEÇİÖREN/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123611065 - 3123618971
c) Elektronik Posta Adresi : parkvebahceler@kecioren.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 10 Kalem Çöp Poşeti,Çalı Süpürgesi ve Temizlik Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ OVACIK HİZMET BİRİMLERİ DEPOSU
c) Teslim tarihi : Malın/işin teslim süresi 20 gündür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KALABA MAH.CUMHURİYET CAD. NO:1 KEÇİÖREN ANKARA ( PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ODASI 3. KAT)
b) Tarihi ve saati : 04.03.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Numunelerin istekli olabilecek gerçekve/veya tüzel kişiler tarafından görüldüğüne dair tutanak. park ve bahçeler müdürlüğü ovacık hizmet birimlerinde numuneler görülerek numune gördüm tutanagı doldurulacak ve idareye onaylattırılarak teklif zarfına konulacaktır.
Bu tutanagın teklif zarfında olmayan istekliler degerlendirme dışı bırakılacaktır. (tutanak ihale servisi tarafından numuneler incelenirken doldurulacaktır.)(numuneleri gören kişi firma yetkilisi olacak ve yetki belgesini ibra edecektir.)
İdareye İhaleden bir iş günü Önce İstekli Tarafından İstenilen malzemelerin Birer Adedi Üzerleri Etiketlenerek (Malzemenin Adı Ve İstekli Ünvan Bilğileri) İdarenin Ovacık Hizmet Birimleri Deposuna Teslim Edilecek Olup Teslim Edildiğine Dair İdare Tarafından Düzenlenen ''Numune Teslim Tutanağı '' İstekli Tarafından Teklif Zarfı İçinde İhale Komisyonuna Sunulacaktır İstekli Tarafından Sunulan Numuneler İhale Komisyonu Tarafından İncelenecek İdarenin İstediği Numunelere Uygun Olmaması Durumunda Telkif Değerlendirme Dışı Bırakılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KALABA MAH.CUMHURİYET CAD. NO:1 KEÇİÖREN ANKARA ( PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ODASI 3. KAT) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR