DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Dalgıç pompa alınacaktır

DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01052402
Şehir : Denizli
Yayınlandığı Gazeteler

DENİZLİ 18.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/439771
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
45 KALEM İçme Suyu Tesisleri İçin Dalgıç Pompa Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DESKİ Genel Müdürlüğü Topraklık Mahallesi İzmir Bulvarı No:41/A-11 Pamukkale/DENİZLİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DALGIÇ POMPA SATIN ALINACAKTIR
DENİZLİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI


İçme Suyu Tesisleri İçin Dalgıç Pompa Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/439771
1-İdarenin
a) Adresi : Topraklık Mah. İzmir Bulvarı No:41/A-10 PAMUKKALE/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası : 2582632211 - 2582632249
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@deski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 45 KALEM İçme Suyu Tesisleri İçin Dalgıç Pompa Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Denizli Merkez deposuna teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 45 takvim günüdür. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 45 gün içerisinde yüklenici teslimi gerçekleştirecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DESKİ Genel Müdürlüğü Topraklık Mahallesi İzmir Bulvarı No:41/A-11 Pamukkale/DENİZLİ
b) Tarihi ve saati : 09.10.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Pompalara ait vaat edilen verim değerleri belgeleri teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
Deney yapılacak laboratuvara ait TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Yeterliliği Türkak Akredite Belgesi teklif zarfı içerisinde sunulacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilmiş her türlü içme suyu pompası satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
İstekliler tekliflerinde; EK-1 Tablosunda bulunan tüm verileri eksiksiz dolduracaklardır. Tekliflerin değerlendirilmesinde isteklilerin EK-1 Tablosunda garanti edilen komple sistem verimleri dikkate alınacaktır.
İsteklilerin garanti edilen komple sistem verimi en az EK-1 Tablosunda belirtilen referans sistem verim değeri kadar olacaktır. Herhangi bir motopompa ait garanti edilen komple sistem verimi, referans sistem veriminden düşük teklif edildiği takdirde, isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
İsteklilerin EK-1 tablosunda teklif edecekleri “garanti edilen komple sistem verimi” yine EK-1 tablosunda belirtilen “referans sistem veriminden” yüksek olduğu takdirde, sistem verimi yüksek olan her bir dalgıç motopomp için aşağıdaki formüle göre hesaplanacak bedellerin toplamı, isteklinin teklif fiyatından çıkartılacak ve elde edilen bu fiyat tekliflerin mukayesesinde esas değer olarak alınacaktır. Sonuçta buradan en ekonomik teklif belirlenecek ve belirlenen bu teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif olacaktır. İhale, ekonomik bedeli en düşük olan istekli üzerinde bırakılacaktır.

A1 : [(Q1xHm1) / 102 ] x F x T x [ (1/ηr1) - (1/ηg1) ] x n1
A2 : [(Q2xHm2) / 102 ] x F x T x [ (1/ηr2) - (1/ηg2) ] x n2
. . . : .....
. . . : .....
Ak : [(QkxHmk) / 102 ] x F x T x [ (1/ηrk) - (1/ηgk) ] x nk
A : A1 + A2 + … + Ak

Ekonomik Bedel : A0 - A

Q1, Q2,…, Qk : EK-1 Tablosunda belirtilen 1, 2, ,3, ….., k sıra nolu dalgıç motopompların debileri (lt/sn)

Hm1, Hm2, …, Hmk : EK-1 Tablosunda belirtilen 1, 2, ,3, ….., k sıra nolu dalgıç motopompların manometrik yüksekliği (mSS)

ηr1, ηr2, …, ηrk : EK-1 Tablosunda belirtilen 1, 2, ,3, ….., k sıra nolu dalgıç motopompların referans sistem verimleri

ηg1, ηg2, …, ηgk : EK-1 Tablosunda belirtilen 1, 2, ,3, ….., k sıra nolu dalgıç motopompların garanti edilen komple sistem verimleri

n1, n2, … nk : 1, 2, ,3, ….., k sıra nolu dalgıç motopompların adetleri A1, A2, …, Ak : İsteklinin teklif fiyatından çıkartılacak bedel (TL)
A : İsteklinin teklif fiyatından çıkartılacak toplam bedel (TL)
A0 : Teklif Fiyatı

F : Enerji birim fiyatı (0,65 TL/kwh)

T : Süre (2500 saat)

Not: Bu formülasyon; birim fiyat teklif cetvelinde “Dalgıç pompa ve motoru” şeklinde belirtilen iş kalemleri için uygulanacaktır

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DESKİ Genel Müdürlüğü Topraklık Mahallesi İzmir Bulvarı No:41/A-6 Pamukkale/DENİZLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR