BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Damacana su ve karton bardak alımı yapılacaktır

BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01063678
Şehir : İstanbul / Bakırköy
Yayınlandığı Gazeteler

DOKUZ SÜTUN 21.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/488624
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
30.000 ADET DAMACANA SU VE 400.000 ADET KARTON BARDAK ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ BİNASI VE BAĞLI BİRİMLERİ (AYRINTILI BİLGİ TEKNİK ŞARTNAMENİN 4. MADDESİNDE YER ALAN ÇİZELGEDE BELİRTİLMİŞ)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (ZUHURATBABA MAH.ŞÜKRAN ÇİFTLİĞİ SOK.No:1 BAKIRKÖY/İST.EK HİZMET BİNASI)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BAKIRKÖY BELEDİYESİ
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2020 YILINDA TÜKETİLMEK ÜZERE 30,000 ADET 19 LT'LİK DAMACANA SU VE 400,000 ADET KARTON BARDAK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/488624
1-İdarenin
a) Adresi : ZUHURATBABA ŞÜKRAN ÇİFTLİĞİ NO:1 34140 BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124149711 - 2124149712
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetb@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 30.000 ADET DAMACANA SU VE 400.000 ADET KARTON BARDAK ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ BİNASI VE BAĞLI BİRİMLERİ (AYRINTILI BİLGİ TEKNİK ŞARTNAMENİN 4. MADDESİNDE YER ALAN ÇİZELGEDE BELİRTİLMİŞ)
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 01.01.2020 tarihinde işe başlanacak olup, Damacana ambalajlıBELEDİYE sular Teknikşartnamenin 4'üncü maddesindeki 48 noktaya haftada 2 gün rutin olarak dağıtımı yapılarak işe başlanacaktır. Sözleşmenin bitiş tarihi 31.12.2020'dir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (ZUHURATBABA MAH.ŞÜKRAN ÇİFTLİĞİ SOK.No:1 BAKIRKÖY/İST.EK HİZMET BİNASI)
b) Tarihi ve saati : 04.11.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- İstekliler, sattıkları suyun adını belirterek kaynakta veya çıkış noktasında üretici firmaya T.C. Sağlık Bakanlığından verilen İşletme İzin Belgesini,
2- İstekli firma bayi ise üretici firma ile arasındaki Bayilik Anlaşmasını,
3- Üretici firmanın IBWA (Uluslararası şişeleme su birliği)'ne üyelik belgesi,
4- Üretici firmanın NSF (Bağımsız denetleyici kuruluş) üyelik belgesi,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
1- Sağlık Bakanlığı’na bağlı Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü ya da muadil bir kuruluştan alınan Su Tahlil Raporu,
2- Suyun dezenfeksiyonunun yönetmeliğe uygun yapıldığına dair belge,
3- Su kaplarının polikarbon ambalajlı (19 litrelik Şişe), Gıda Yönetmeliğine ve Sağlık Bakanlığı normlarına uygun olduğuna dair belge,
4- Kapakların su ile etkileşmediği ve insan sağlığına zarar vermeyen plastikten yapıldığına dair uygunluk belgesi,

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (ZUHURATBABA MAH.ŞÜKRAN ÇİFTLİĞİ SOK.No:1 BAKIRKÖY/İST.EK HİZMET BİNASI) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR