SGK İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Damacanalı doğal kaynak suyu satın alınacaktır

SGK İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01069092
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

İLKSES 19.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/514224
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
40.000 adet, 19 Litre Polikarbon Damacalı Doğal Kaynak Suyu Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:5 Konak/İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İÇME SUYU SATIN ALINACAKTIR
SGK İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ

DAMACANALI DOĞAL KAYNAK SUYU alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/514224

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 40.000 adet, 19 Litre Polikarbon Damacalı Doğal Kaynak Suyu
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Alıma konu 40.000 adet 19 litre polikarbon damacanalı doğal kaynak suyu İdarenin , teknik şartnamenin 2.1. maddesinde açık adresleri belirtilen hizmet birimlerine partiler halinde teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Alıma konu 19 litre polikarbon damacanalarda doğal kaynak suyu İdarenin, teknik şartnamenin 2.1. maddesinde açık adresleri belirtilen hizmet birimlerine 2020 yılı içinde partiler halinde peyderpey teslim edilecektir. Ayrıca 2020 yılı içinde yeni açılacak veya adres değişikliği yapılacak birimlere de yüklenici firma tarafından dağıtım yapılması zorunludur

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:5 Konak/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 07.11.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: İstekliler, T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü veya ilgili İl Valiliğine bağlı Sağlık Müdürlüklerinen alınan kaynak suyu işletme ruhsatı ile doğal mineralli veya kaynak suyu hakkında ilgili İl Valiliğine bağlı İl Sağlık Müdürlüğünden alınan (en son tarihli) kimyasal ve bakteri biyolojik analiz raporlarının aslını veya noter onaylı suretlerini teklifi ile birlikte verecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ( Destek Hizmetleri -1 Birimi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR