KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Denizcilik ve liman halatları satın alınacaktır

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01039904
Şehir : İstanbul / Üsküdar
Yayınlandığı Gazeteler

DOKUZ SÜTUN 20.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/393570
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ekli Teknik Şartnamelerde belirtilen kriter, standart, ölçü. ebat, uzunluk ve miktarlarda muhtelif halat çeşitleri; Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Caddesi No:16/A Beylerbeyi/Üsküdar/İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MUHTELİF HALAT ALIMI
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KIYEM) DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Muhtelif Halat Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/393570

1-İdarenin
a) Adresi : Beylerbeyi Mahallesi Abdullah Ağa Caddesi No:16/A 34676 Beylerbeyi ÜSKÜDAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 02165314000 - 02163349196
c) Elektronik Posta Adresi : ......@kiyiemniyeti.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ekli Teknik Şartnamelerde belirtilen kriter, standart, ölçü. ebat, uzunluk ve miktarlarda muhtelif halat çeşitleri;
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1 Polietilen (UHMWPE-Dyneema®SK78) 12 Kollu Turuncu Halat 30 Metre (52 mm Çapında Min. Kopma Yükü (MBL) (Ton) 180) Halat Standardı TS EN ISO 10325 Nazım Tur Romörkörünün konuşlu bulunduğu mahal. 2 Polietilen (UHMWPE-Dyneema®SK78) 12 Kollu Turuncu Halat 110 Metre (52 mm Çapında Min. Kopma Yükü (MBL) (Ton) 180) Halat Standardı TS EN ISO 10325 Kurtarma 11 Romörkörünün konuşlu bulunduğu mahal. 3 Polietilen (UHMWPE-Dyneema®SK78) 12 Kollu Turuncu Halat 20 Metre (52 mm Çapında Min. Kopma Yükü (MBL) (Ton) 180) Halat Standardı TS EN ISO 10325 Kurtarma 11 Romörkörünün konuşlu bulunduğu mahal. 4 Polietilen (UHMWPE-Dyneema®SK78) 12 Kollu Turuncu Halat 20 Metre (52 mm Çapında Min. Kopma Yükü (MBL) (Ton) 180) Halat Standardı TS EN ISO 10325 Kurtarma 14 Romörkörünün konuşlu bulunduğu mahal. 5 Polietilen (UHMWPE-Dyneema®SK78) 12 Kollu Turuncu Halat 110 Metre (50 mm Çapında Min. Kopma Yükü (MBL) (Ton) 168) Halat Standardı TS EN ISO 10325 Kız Kulesi Römorkörünün konuşlu bulunduğu mahal. 6 Polietilen (UHMWPE-Dyneema®SK78) 12 Kollu Turuncu Halat 30 Metre (50 mm Çapında Min. Kopma Yükü (MBL) (Ton) 168) Halat Standardı TS EN ISO 10325 Kurtarma 1 Römorkörününkonuşlu bulunduğu mahal. 7 Polietilen (UHMWPE-Dyneema®SK78) 12 Kollu Turuncu Halat 15 Metre (50 mm Çapında Min. Kopma Yükü (MBL) (Ton) 168) Halat Standardı TS EN ISO 10325 Kurtarma 1 Römorkörünün konuşlu bulunduğu mahal. 8 Polietilen (UHMWPE-Dyneema®SK78) 12 Kollu Turuncu Halat 220 Metre (80 mm Çapında Min. Kopma Yükü (MBL) (Ton) 420) Halat Standardı TS EN ISO 10325 Nene Hatun Gemisinin konuşlu bulunduğu mahal. 9 Polyester (İpek) Örgülü Beyaz Halat Alımı 110 Metre (4 mm Çapında, Min. Kopma Yükü (MBL) (Ton) 0.3) Büyükdere Gemi Kurtarma İstasyonu 10 Polyester (İpek) Örgülü Beyaz Halat Alımı 110 Metre (6 mm Çapında, Min. Kopma Yükü (MBL) (Ton) 0.9) 29 Adeti Büyükdere Gemi Kurtarma İstasyonu 1 Adeti Kurtarma 11 Römorkörünün konuşlu bulunduğu mahal. 11 Polyester (İpek) Örgülü Beyaz Halat Alımı 110 Metre (8 mm Çapında, Min. Kopma Yükü (MBL) (Ton) 1.4) Büyükdere Gemi Kurtarma İstasyonu 12 Polyester (İpek) Örgülü Beyaz Halat Alımı 110 Metre (10 mm Çapında, Min. Kopma Yükü (MBL) (Ton) 2.1) 18 Adeti Büyükdere Gemi Kurtarma İstasyonu 2 Adeti Kurtarma 11 Römorkörünün konuşlu bulunduğu mahal. 13 PP3 Multi Filament (İpek) 8 Kollu Beyaz Üzeri Tek Kolda Turuncu ve Lacivert Benekli Halat 110 Metre (32 mm Çapında Min. Kopma Yükü (MBL) (Ton) 12) 10 Adeti Büyükdere Gemi Kurtarma İstasyonu 2 Adeti Pilot 76 Botunun konuşlu olduğu mahal. 14 P3 Multi Filament (İpek) 8 Kollu Beyaz Üzeri Tek Kolda Turuncu ve Lacivert Benekli Halat 110 Metre (36 mm Çapında Min. Kopma Yükü (MBL) (Ton) 14.5) Büyükdere Gemi Kurtarma İstasyonu 15 Split Film 8 Kollu Yeşil Halat 110 Metre (48 mm Çapında Min. Kopma Yükü (MBL) (Ton) 36) 19 Adeti Büyükdere Gemi Kurtarma İstasyonu 2 Adeti Kurtarma 6 Römorkürü ve 1 Adeti ise 7, 11, 12 Kurtarma Römorkörlerinin konuşlu bulunduğu mahaller. 16 Split Film 8 Kollu Yeşil Halat 110 Metre (64 mm Çapında Min. Kopma Yükü (MBL) (Ton) 67) Zübeyde Hanım Gemisinin konuşlu bulunduğu mahal. Gemilerin konuşlu olduğu mahaller (İzmir, Çanakkale ve İstanbul) icracı birim tarafından Yükleniciye dağıtım veya teslim aşamasında bildirilecektir.
c) Teslim tarihi : Teslim süresi, işe başlama tarihinden başlayarak malın Gemilerin bağlı bulunduğu mahallere ve idarenin gösterdiği yerlere şartnamelere uygun olarak kullanıma hazır vaziyette Taşınır Geçici Alındı Belgesi karşılığında idareye teslimine kadar geçen süredir. Bu ihale konusu malın tamamı için teslim süresi 60(altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Caddesi No:16/A Beylerbeyi/Üsküdar/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 10.09.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
TS EN ISO 1346, TS EN ISO 10572, TS EN ISO 10325

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Caddesi No:16/A Beylerbeyi/Üsküdar/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR