ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Diş üniti, kavitron cihazı ve alçı kesme motoru satın alınacaktır

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01066983
Şehir : Bolu / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

KÖROĞLU 16.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/502134
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
13 ADET DİŞ ÜNİTİ 7 ADET KAVİTRON CİHAZI 1 ADET ALÇI KESME MOTORU Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.11.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Gölköy Kampüsü/Bolu Dekanlık Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

DİŞ ÜNİTİ, KAVİTRON CİHAZI ve ALÇI KESME MOTORU alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/502134

1-İdarenin
a) Adresi : Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Gölköy Kampüsü 14300 BOLU MERKEZ/BOLU
b) Telefon ve faks numarası : 3742705353 - 3742700066
c) Elektronik Posta Adresi : dishekimligi@ibu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 13 ADET DİŞ ÜNİTİ 7 ADET KAVİTRON CİHAZI 1 ADET ALÇI KESME MOTORU
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Gölköy Kampüsü/BOLU
c) Teslim tarihi : Sözleşmeyi müteakip en geç 4(Dört) hafta içerisinde cihazlar teslim edilecektir. Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde teslimat yapılmayacaktır. Teslimat, Muayene Kabul Komisyonu Üyeleri ve Ayniyat Sorumlusu eşliğinde İdareye yapılacaktır. Aksi hallerde doğacak sorumluluk yükleniciye aittir. İlgili firmanın uhdesinde kalan malzemelerin teslimatı firma görevlisi tarafından yapılacak


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Gölköy Kampüsü/Bolu Dekanlık Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 04.11.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Aday ve İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri konulu 2018/26 Sayılı Genelgesinin 2.2.'nci maddesi ve Tıbbi Cihaz Satış Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğine istinaden ''Satış Merkezi Yetki Belgesi' ni ihale dosyasında sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Cihazlar (sistem) en az 2 yıl (24 ay) garantili olmalıdır. Bu garanti Üretici ve Türkiye temsilcisi ve varsa yetki verilen satıcı firma tarafından verilecektir. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini düzenletmek ve orijinal nüshalarını komisyona teslim etmekle mükelleftir. Garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda yüklenici garantiye ilişkin taahhütleri içeren bir belgeyi komisyona sunmak zorundadır.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Aday ve İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri konulu 2018/26 Sayılı Genelgesine istinaden :
1-Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler veya cihazlar için , aday veya isteklilerin teklif ettikleri ürünler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB)’a veya Ürün Takip Sistemi(ÜTS)’ye kayıtlı olmalıdır. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işleminin ihale tarihi itibariyle tamamlanmış olması şarttır. İstekliler teklif etmiş oldukları kalemler için; teklif mektubu eki cetvelde veya ayrı bir listede teklif sıra numarasına göre sıralanmış ve hangi kaleme ait olduğunu belirtilecek şekilde UBB/ÜTS barkod numaralarının yer aldığı çıktıyı imzalayarak ihale dosyasında sunacaklardır. Aday veya istekli teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıt veya bildirimi sunmalıdır.
2-Ürün, üreticisi tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise (tıbbi cihazlar kapsamında değilse) TİTUBB'a veya Ürün Takip Sistemi(ÜTS)’ye kayıt veya bildirim işlemi yapılmadığından , bu durumda ayrıca belge aranmayacaktır. "Üreticinin veya ithalatçının yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyan verilecektir" ve bu esas alınacaktır . Ancak, içerik ve özellikleri ile aynı olan iki ürün hakkında çelişkili belge veya kayıtlar bulunması, ürünün bu yönetmelikler kapsamına girip girmediği ve tıbbi cihazların sınıfları konusunda tereddüde düşülmesi halinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumun’ dan görüş alınacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin teknik şartnameye uyduğunu ayrıntılı olarak belirten bir belge düzenleyerek ihale dosyasında sunacaklardır. Teknik şartnameye uygunluğu belirtmek amacıyla düzenlenen belgelerde, her özellik için bu özelliğin teknik dokümanın hangi sayfasında olduğu belirtilmeli, aynı zamanda teknik dokuman üzerinde ilgili özellik teknik şartnamenin hangi maddesi ise, işaretlenerek gösterilmelidir.
b) Katalog: İstekliler teklif ettikleri cihazlar ve malzemeler ile ilgili teknik şartnamede istenen özelliklerin görülebileceği; katalog, broşür, fotoğraf, teknik doküman, kullanım kitabı v.b. gibi belgeleri teklif dosyasında sunmak zorundadır. Teknik şartnameye uygunluk belgesinde verilen yanıtlar, belgeler ile cihaz ve malzeme ile ilgili katalog, broşür, fotoğraf, teknik doküman, kullanım kitabı v.b. gibi belgeler arasında tam uyumlu ve anlaşılır olmak zorundadır. Başka bir dilde sunulan teknik dokümanlar noter onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.
c) Demonstrasyon: İhale komisyonu gerekli gördüğü takdirde tüm cihazlar için demonstrasyon isteyebilir. İstekliler, demonstrasyon yazısını tebliğ tarihini izleyen 3(üç) iş günü içerisinde idarenin uygun gördüğü yerde Demonstrasyonu gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bu kapsamdaki ilgili tüm giderler (ulaşım, konaklama, vb.) isteklilere aittir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Gölköy Kampüsü/Bolu Satın Alma Ofisi (8310-8432) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

1. Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde teslimat yapılmayacaktır. Teslimat, Muayene Kabul Komisyonu Üyeleri ve Ayniyat Sorumlusu eşliğinde idareye yapılacaktır. Aksi hallerde doğacak sorumluluk satıcı firmaya aittir. İlgili firmanın uhdesinde kalan malzemelerin teslimatı firma görevlisi tarafından yapılacaktır.. 2. Teslim edilen malzemelerin faturalarında UBB Barkot numaraları malzemenin yanına yazılmalıdır. 3. İhale uhdesinde kalan firmalar sözleşme imzalamadan önce http:// www.huap.org.tr//ubb/ sayfasında erişime sunulan İBY EKAP (İhale Bildirimi Yazılımı) ile hazırlanan "teklif.xml" CD dosyasını idareye teslim edeceklerdir. 4. İhale sonucu alımı yapılan ürünler için kesilecek faturalarda TİTUBB Barkod Numarası, UBB Etiket Adı, Seri /Lot Numaraları yazılı olmalıdır. 5.Yerli malı tekif eden istekliler, bu avantajdan yararlanabilmek için, teklif ettiği ürün/ürünlerin yerli malı olduğunu “Yerli Malı Belgesi” ile belgelendirmeli ve bu belgeyi ihale dosyasında sunmalıdır. Ayrıca, birim fiyat teklif mektubunda yerli malı fiyat avantajından yararlanılmak istendiğine dair ilgili ibare ile birlikte yerli malı belgesinin hangi kısım/kısımları kapsadığının belirtilmesi gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR