SİVAS KKK 5. PİYADE EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI

Doğal gaz satın alınacaktır

SİVAS KKK 5. PİYADE EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01083849
Şehir : Sivas
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM SİVAS 15.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/544802
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5'INCI PIYADE EGITIM TUGAY KOMUTANLIGININ (SİVAS) EK-1 IHTIYAÇ LISTESINDE BELIRTILEN SAYAÇLARIN (6 ADET) BULUNDUGU YERLERE 460.000 M3 LÜK DOGAL GAZ ALIM ISININ YAPILMASI. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Sivas
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
5'inci P.Eğt.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Toplantı Salonu RAHMI GÜNAY CADDESI 58000 - SİVAS MERKEZ / SİVAS
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DOĞAL GAZ SATIN ALINACAKTIR
5 P.EĞT.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI


5'İNCİ PİYADE EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI (SİVAS) 2020 YILI SERBEST PİYASADAN DOĞAL GAZ ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/544802

1-İdarenin
a) Adresi : RAHMI GÜNAY CADDESI 58000 SİVAS MERKEZ/SİVAS
b) Telefon ve faks numarası : 3462238765 - 3462253915
c) Elektronik Posta Adresi : sivasihalekomisyon@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5'INCI PIYADE EGITIM TUGAY KOMUTANLIGININ (SİVAS) EK-1 IHTIYAÇ LISTESINDE BELIRTILEN SAYAÇLARIN (6 ADET) BULUNDUGU YERLERE 460.000 M3 LÜK DOGAL GAZ ALIM ISININ YAPILMASI.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İhale kapsamında alımı yapılacak SERBEST TÜKETİCİ KAPSAMINDA DOĞAL GAZ'ın teslim edileceği yerler ile ilgili hususlar "EK-1 İHTİYAÇ ÇİZELGESİ" 'nde belirtildiği gibi olacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalanarak gerekli izin ve onay işlemlerinin tamamlanmasına müteakip 01 OCAK 2020 tarihi ve saat 00.00 itibari ile işe başlanacak olup 31.12.2020 tarihi ve saat 24.00 da iş sona erecektir. Ön ödemeli doğalgaz sayacı kullanan aboneler Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve müşteri Hizmetleri Yönetmeliği esaslarına göre bir ay içinde en fazla 2 aylık doğalgaz tüketim miktarı kadar doğalgaz yükletebilecektir. Ayrıca idare, herhangi bir dönem içerisinde doğalgaza ihtiyaç duyması halinde yazılı talepte bulunabilir. Yüklenici talebin kendisine tebliğinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde talep edilen miktarı yüklemekle yükümlüdür. Ancak sözleşmenin imzalanması işe başlama tarihinden önce veya sonra olması durumunda işe başlama tarihi dikkate alınmaksızın sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihi olarak kabul edilecek, işin bitim tarihi 31 Aralık 2020 saat:24:00 olacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : 5'inci P.Eğt.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Toplantı Salonu RAHMI GÜNAY CADDESI 58000 - SİVAS MERKEZ / SİVAS
b) Tarihi ve saati : 12.12.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından Doğalgaz Piyasası Kanunu ve Doğalgaz Piyasası Lisans Yönetmeliği esaslarına göre düzenlenmiş olan İthalat Lisansı veya Toptan Satış Lisansı veya Dağıtım lisanslarından en az birini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 5'inci P.Eğt.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı RAHMI GÜNAY CADDESI 58000 - SİVAS MERKEZ / SİVAS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR