TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekmek alımı yapılacaktır

TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01069541
Şehir : Tekirdağ / Süleymanpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

AVRUPA 19.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/520148
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
133.000 kg EKMEK ALIMI, 800 kg pide Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.11.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - SATINALMA BİRİMİ - 100. YIL MAHALLESİ HÜSEYİN MUMCUOĞLU CAD. NO:37/A SÜLEYMANPAŞA - TEKİRDAĞ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EKMEK SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesislerine Ekmek alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/520148

1-İdarenin
a) Adresi : 100.YIL MAH.HÜSEYİN MUMCUOĞLU CADDESİ NO:37/A SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ 59100 SÜLEYMANPAŞA SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası : 02822586565 - 2822636137
c) Elektronik Posta Adresi : tekirdag.imis@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 133.000 kg EKMEK ALIMI, 800 kg pide
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Tekirdağ Devlet Hastanesi Gıda Ambarı, Çorlu Devlet Hastanesi Gıda Ambarı, Çerkezköy Devlet Hastanesi Gıda Ambarı, Hayrabolu Devlet Hastanesi Gıda Ambarı
c) Teslim tarihi : İşe Başlama tarihinden itibaren ihtiyaca binaen belirtilen miktarlarda hastanelerin yazılı veya sözlü siparişi ile 1 (bir) iş günü içerisinde peyder pey 31.12.2020 tarihine kadar hastanelerin mutfak ambar ve depolarına her türlü masraf yükleniciye ait olmak üzere teslim edilecektir. 4. Kısım Hayrabolu Devlet Hastanesi için ilk yazılı sipariş çekilmeden ürün teslimi yapılmayacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - SATINALMA BİRİMİ - 100. YIL MAHALLESİ HÜSEYİN MUMCUOĞLU CAD. NO:37/A SÜLEYMANPAŞA - TEKİRDAĞ
b) Tarihi ve saati : 11.11.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Teklif verecek isteklilerce;
- T.C. Tarım ve Orman (Gıda Tarım ve Hayvancılık) Bakanlığı'nca verilmiş Gıda Üretim Sertifikasının Aslı veya Noter Onaylı Örneği teklif dosyasında sunulacaktır.
- Yetkili mercilerce verilmiş İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı'nın Aslı veya noter onaylı örneği teklif dosyasında sunulacaktır.
- Teklif verecek isteklilerce Ürünleri satmaya yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi, bayi ise bayilik belgesi aslı veya noter onaylı sureti teklif dosyasında sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - SATINALMA BİRİMİ - 100. YIL MAHALLESİ HÜSEYİN MUMCUOĞLU CAD. NO:37/A SÜLEYMANPAŞA - TEKİRDAĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR