ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ

El aleti ve yüzey dezenfektanı alınacaktır

ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/59548
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
8 KALEM EL ALETİ VE YÜZEY DEZENFEKTANI ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.02.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TALATPAŞA MAHALLESİ PAZARYOLU CADDESİ NO:4KAT:4 SATIN ALMA BİRİMİ ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ EK HİZMET BİNASI TOPLANTI SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

8 KALEM EL ALETİ VE YÜZEY DEZENFEKTANI ALIMI
DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


8 KALEM EL ALETİ VE YÜZEY DEZENFEKTANI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/59548

1-İdarenin
a) Adresi : Talat Paşa Mahallesi Pazar Yolu Caddesi No:4 Kat:4 34510 FATİH MAHALLESİ ESENYURT/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2125969649 - 2125963162
c) Elektronik Posta Adresi : eedhsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 KALEM EL ALETİ VE YÜZEY DEZENFEKTANI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ - AYNİYAT TÜKETİM DEPO ve BİYOMEDİKAL TÜKETİMD DEPO
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından müteakip sözleşme süresince Sağlık Tesisimizin Yazılı Siparişi üzerine 7 (yedi) iş günü içerisinde Sağlık Tesisimizin Muayene Kabul Birimine teslim edilecektir. 7 (yedi) iş günü içerisinde teslim edilmemesi üzerine cezai müeyyide uygulanacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TALATPAŞA MAHALLESİ PAZARYOLU CADDESİ NO:4KAT:4 SATIN ALMA BİRİMİ ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ EK HİZMET BİNASI TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 24.02.2020 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a)Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası`na (TİTUBB) , Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı olması ve tıbbi cihazların TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı , Ürün Takip Sistemi (ÜTS) tarafından onaylanıp T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş olması gerekmektedir. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TİTUBB ve ÜTS kayıtlarını (T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili web sitesinden alınan kayıt belgeleri) teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB ve ÜTS kayıtları ile birlikte sunacaklardır. Bu belgeleri sunmayan veya T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TITUBB) , Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı olmayan isteklilerin teklif ettiği ürünleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
b)Biyosidal ürünler yönetmeliği kapsamında T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı kurumundan ruhsata tabi ürünler için; biyosidal ürün ruhsatı sunulacaktır. www.biyosidal.saglik.gov.tr web adresinde yer alan Envantere kabul edilen izinli ürünler listesinde yer alması gerekmektedir.
c)Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğini, Vücut dışında kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmelikleri kapsamı dışında olan malzemeler için üreticinin/ithalatçının teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanını verecektir.
d)İstekliler, teklif edeceği ürünlerin UBB belgelerinin üzerine ürün sıra numaralarını yazacaklardır.
e)İstekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında düzenlenen "Satış Merkezi Yetki Belgesi"ni ihale teklif dosyalarında sunacaktır.
f)İstekliler, teklif vermiş olduğu ürünlerin güvenlik bilgi formlarını ihale dosyasında sunmaları gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (OriginalEquipmentManafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
NOT: Yetkili satıcı veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler TİTUBB kapsamında olmayan ürünler için aranacaktır.TİTUBB kapsamında olan ürünler için ( 7. madde ı bendi a) fıkrasında istenildiğinden) bu belgelerin düzenlenmesine gerek yoktur.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
NUMUNE: İhaleye katılan istekliler; teklif verdikleri ürünlerin her bir kalem için ürünü değerlendirmeye uygun miktarda (en az 1 adet) numuneyi son teklif verme saatine kadar ilgili idare görevlisine orijinal ambalajında tutanakla (marka, model v.b. belirterek ) teslim edeceklerdir. Son teklif verme saatine kadar numune teslim etmeyen isteklilerin teslim etmediği kalemlere ait teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numune değerlendirilmesinde Teknik Şartname kriterleri esas alınacaktır. Numuneler denenerek de değerlendirme yapılabileceği gibi Ürün numune değerlendirme esnasında ihale komisyonu tarafından istenildiğinde Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderilebilecektir ve tüm masraflar firma tarafından karşılanacaktır. Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası`na (TİTUBB) ya da Ürün takip Sistemi (ÜTS) kayıtlı ve T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş olması gerekmektedir. Uhdesinde ihale kalmayan isteklilere kesinleşen ihale kararının tebliğinden itibaren en geç 30 gün içerisinde numuneleri talepleri doğrultusunda teslim edilecek olup; teslim alınmayan numuneler imha edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TALATPAŞA MAHALLESİ PAZARYOLU CADDESİ NO:4KAT:4 SATIN ALMA BİRİMİ ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ EK HİZMET BİNASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhaleye katılan isttekliler benzer iş/işlerle ilgili İş Deneyim Belgesi sunmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR