CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI

Elektrik enerjisi satın alınacaktır

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01070339
Şehir : Ankara / Çankaya
Semt-Mahalle : BALGAT MAH. / BALGAT
Yayınlandığı Gazeteler

GÜÇLÜ ANADOLU 23.10.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt No
:
2019/499251
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Başkanlığımıza ait hizmet binalarında 01.01.2020-31.12.2020 dönemi içerisinde faaliyetlerin aksamadan yürütülebilmesi için ihtiyaç olunan 850.000,000 kWh elektrik enerjisinin serbest piyasadan temin edilmesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.11.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ceyhun Atuf Kansu Caddesi, No: 122 Balgat-Çankaya/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

CUMHURBAŞKANLIĞI
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Elektrik Enerjisi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/499251

1-İdarenin
a) Adresi : EHLİBEYT MAHALLESİ CEYHUN ATUF KANSU CADDESİ 122 06520 BALGAT ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 03125836000 - 3124736492
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@iletisim.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Başkanlığımıza ait hizmet binalarında 01.01.2020-31.12.2020 dönemi içerisinde faaliyetlerin aksamadan yürütülebilmesi için ihtiyaç olunan 850.000,000 kWh elektrik enerjisinin serbest piyasadan temin edilmesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Teknik Şartnamenin 6. maddesindeki tabloda yer alan ve tesisat numarası verilen İdarenin ana hizmet binası ve ek hizmet binalarının adreslerine yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : İdarenin, teknik şartnamede belirtilen merkez ve ek hizmet binalarına ait aboneliklerinin 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemi tüketimleri aylık olarak fatura ile belgelendirilmek suretiyle teslim alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ceyhun Atuf Kansu Caddesi, No: 122 Balgat-Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 14.11.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Teklif verecek istekliler, 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve yürürlükte olan Lisans Yönetmeliği hükümleri gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından kendilerine verilmiş, ihale tarihi itibari ile geçerli durumda olan serbest tüketicilere elektrik enerjisi satmaya yetkili olduğuna dair belgelerden ( Üretim Lisansı, Tedarik Lisansı v.b.) kendilerine uygun olan lisans belgesinin/belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti veya İdaremizce aslı görülmüştür onayı taşıyan suretini teklifleri ile birlikte vereceklerdir veya sunulmayacak olan belgeler listesine işleyeceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre tek sözleşme ile yapılan elektrik enerjisi tedarik işleri benzer iş kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ceyhun Atuf Kansu Caddesi, No: 122 Balgat-Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
1. Kamu ihale genel tebliğinin 16.5.2inci maddesi gereğince; istekliler birim fiyatlarını virgülden sonra iki haneden fazla olacak şekilde verebileceklerdir. Bu durumda da birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarlar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak yazılacaktır. 2. Bu hizmetin sunumu sırasında yüklenicinin sorumluluğunda olan hizmetlerden dolayı meydana gelebilecek tüm teknik ve hukuki durumların muhatabı yüklenici firmadır. Yine aynı sebeplerle üçüncü şahıslar veya diğer resmi merciler İdareyi muhatap alarak İdare aleyhine hukuki işlem başlattıkları takdirde yargılama giderleri, vekalet ücreti ve ihtilafın sulh yoluyla çözülmesi de dahil ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere İdarenin bu hususta uğrayacağı her türlü zarar yüklenici tarafından ödenecektir. 3. Tüketim noktası değişiklikleri; Teknik şartnamede belirtilen listedeki aboneliklerden herhangi birinin kullanımının sonlandırılmasından dolayı tüketimden oluşabilecek artış veya azalış bilgisi, yüklenicinin üretim planını yapabilecek ve piyasa mali uzlaştırma merkezine mevzuata uygun olarak değiştirebilecek süre kadar öncesinde yükleniciye iletilecektir. İdarenin mevcut birimlerine ilave edilecek diğer tüketim birimleri , İdarenin talebi ile sözleşme yapılan şartlar ve bedel üzerinden listeye eklenebilecek veya çıkarılabilecektir. 4. İstekliler Birim teklif fiyata sadece Aktif enerji bedeli (perakende tek zamanlı) teklif edeceklerdir. KDV, perakende satış hizmet bedeli (PSH), kayıp bedeli (K/K), perakende satış hizmeti (sayaç okuma), iletim bedeli, dağıtım bedeli, enerji fonu bedeli, TRT payı bedeli, elektrik tüketim vergi bedeli (varsa) ve faturaya yansıyacak olan yürürlükteki kanun ve mevzuatlara göre Kurumumuzun ödemesi gereken tüm bedeller BİRİM TEKLİF FİYATINA DAHİL DEĞİLDİR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR