KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Elektrik malzemesi satın alınacaktır

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01141210
Şehir : Ankara / Keçiören
Semt-Mahalle : KALABA MAH. / KALABA
Yayınlandığı Gazeteler

GÜÇLÜ ANADOLU 29.02.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2020/106468
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
32 KALEM ELEKTRİK MALZEMELERİ MAL ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.03.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KALABA MAH. CUMHURİYET CAD. NO:1 KEÇİÖREN ANKARA (Park ve Bahçeler Müdürlüğü 3.Kat )
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KEÇİÖREN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ


Elektrik Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/106468

1-İdarenin
a) Adresi : KALABA MAH. CUMHURIYET CAD. No:1 06290 KALABA KEÇİÖREN/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123611065 - 3123618971
c) Elektronik Posta Adresi : parkvebahceler@kecioren.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 32 KALEM ELEKTRİK MALZEMELERİ MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : MÜDÜRLÜĞÜMÜZ OVACIK BİRİMLERİ DEPOSU
c) Teslim tarihi : Malın/işin teslim süresi 20 gündür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KALABA MAH. CUMHURİYET CAD. NO:1 KEÇİÖREN ANKARA (Park ve Bahçeler Müdürlüğü 3.Kat )
b) Tarihi ve saati : 25.03.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Numunelerin istekli olabilecek gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından görüldüğüne dair tutanak. park ve bahçeler müdürlüğü ovacık hizmet birimlerinde numuneler görülerek numune gördüm tutanagı doldurulacak ve idareye onaylattırılarak teklif zarfına konulacaktır.
Bu tutanağın teklif zarfında olmayan istekliler degerlendirme dışı bırakılacaktır. (tutanak ihale servisi tarafından numuneler incelenirken doldurulacaktır.)(numuneleri gören kişi firma yetkilisi olacak ve yetki belgesini ibra edecektir.)
İdareye İhaleden bir iş günü Önce İstekli Tarafından İstenilen malzemelerin Birer Adedi Üzerleri Etiketlenerek (Malzemenin Adı Ve İstekli Ünvan Bilğileri) İdarenin Ovacık Hizmet Birimleri Deposuna Teslim Edilecek Olup Teslim Edildiğine Dair İdare Tarafından Düzenlenen ''Numune Teslim Tutanağı '' İstekli Tarafından Teklif Zarfı İçinde İhale Komisyonuna Sunulacaktır İstekli Tarafından Sunulan Numuneler İhale Komisyonu Tarafından İncelenecek İdarenin İstediği Numunelere Uygun Olmaması Durumunda Telkif Değerlendirme Dışı Bırakılacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
YÜKLENİCİ FİRMA TEKLİF ETTİĞİ MALZEMELERİN YEDEK PARÇA VE BAKIM ONARIM GİBİ TEKNİK SERVİS HİZMETLERİNİ 5 YIL SÜREYLE YAPABİLECEĞİNİ TAAHHÜT EDEN BELGEYİ TEKLİF DOSYASINDA SUNACAKTIR. AYRICA 2 YIL GARANTİ SÜRESİ SONRASINDAKİ HİZMETLER VE YEDEK PARÇALARI 3 YIL SÜRE İLE DEPOSUNDA TEDARİK İÇİN HAZIR BULUNDURACAĞINI TAAHHÜT EDECEKTİR.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
BU İHALEDE BENZER İŞ OLARAK ELEKTRİK MALZEMESİ,LED PROJEKTÖR ALIM SATIM YAPAN VE BU İŞLE İLGİLİ İŞ DENEYİM BELGELERİ BULUNAN İSTEKLİLERİN İŞ DENEYİMİ KABUL EDİLECEKTİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KALABA MAH. CUMHURİYET CAD. NO:1 KEÇİÖREN ANKARA (Park ve Bahçeler Müdürlüğü 3.Kat İhale Servisi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR