GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Erzak paketi satın alınacaktır

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01039597
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 21.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/388865
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3000 ADET ERZAK PAKETİ MAL ALIM İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.09.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MERKEZ MAH.CUMHURİYET MEYDANI NO:20 GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ERZAK PAKETİ MAL ALIMI İŞİ

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

ERZAK PAKETİ MAL ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/388865

1-İdarenin
a) Adresi : Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No: 20 34245 GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124535177 - 2124535176
c) Elektronik Posta Adresi : kulturvesosyalisler@gaziosmanpasa.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3000 ADET ERZAK PAKETİ MAL ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSU
c) Teslim tarihi : 23.09.2019 - 11.10.2019 - 1.500 Koli 12.10.2019 - 08.11.2019 - 1.500 Koli ERZAK KOLİLERİ YUKARIDAKİ PROGRAMA GÖRE TESLİM EDİLECEKTİR. TESLİMAT TARİHLERİNDE İDARE DEĞİŞİKLİK YAPABİLİR. DEĞİŞİKLİK OLDUĞU TAKDİRDE FİRMAYA BİLDİRİLECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MERKEZ MAH.CUMHURİYET MEYDANI NO:20 GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 11.09.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İMAL EDİLMESİ İSTENİLEN KOLİLER ÇİFT DALGALI OLUKLU, KRAFT OLACAKTIR. KOLİLERDE KENDİNDEN KOLİ TUTMA YERLERİ (PERFORAJ) OLACAK VE KOLİ AĞIRLIĞINI TAŞIYABİLİR DERECEDE MUKAVEMETTE OLACAKTIR. KOLİLERİN ÖN VE ARKASINA YUKARIDA GÖSTERİLEN BELEDİYE LOGOSU BASKISI YAPILACAKTIR. KOLİ İÇİNDE BULUNAN GIDA MALZEMELERİNİN TÜM LİSTESİ KOLİNİN DIŞ YÜZEYİNE YAPIŞTIRILACAKTIR. KOLİ ÖLÇÜLERİ; 41*34*29,5CM (BOY, EN, YÜKSEKLİK) OLACAKTIR. KOLİ KAPAĞI ÖLÇÜLERİ; 42,5*34,5*5 CM (BOY, EN, YÜKSEKLİK) OLACAKTIR. NUMUNE KOLİ; BELEDİYE LOGOSU BASKISI YAPILMIŞ ŞEKİLDE, İÇİNDEKİ GIDA ÜRÜNLERİYLE BİRLİKTE İHALE SAATİNDE TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULACAKTIR.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
GIDA (ERZAK) ALIMI İŞİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR