DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REK. BİL. ARAŞ. PRO. KOORD. BİR.

Flow sitometri cihazı ve sıvı kromotografi kütle spektrometre cihazı satın alınacaktır

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REK. BİL. ARAŞ. PRO. KOORD. BİR.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1- Flow Sitometri Cihazı – 1 Adet 2- Sıvı Kromotografi Kütle Spektrometre Cihazı 1 Adet
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ


1-Flow Sitometri Cihazı
2-Sıvı Kromotografi Kütle Spektrometre Cihazı
Alımı, 01.12.2003 Tarihli 2003/6554 Sayılı B.K.K.na ek Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Mevzuatının 20. Maddesinin (a) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası : 1-2019/575445
2-2019/575534
1-İdarenin
a) Adresi : Cumhuriyet Bulvarı No:144 35210 Alsancak – İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 0 232 412 13 74 – 0 232 464 81 65
c) Elektronik posta adresi : bap@deu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : -
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :1- Flow Sitometri Cihazı – 1 Adet
2- Sıvı Kromotografi Kütle Spektrometre Cihazı 1 Adet
b) Teslim yeri : Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nün göstereceği yerler
c) Teslim tarihi : 20.04.2020
3- Yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 1-26.11.2019 Salı günü saat 10:00
2-26.11.2019 Salı günü saat 14:00

4 - Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,
4.1.4. Bu İlanın 4.2 ve 4.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. Adayın ortak girişim olması halinde, idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.1.8. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge,
4.1.9. Yeterliğe iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; iş ortaklığının her bir ortağı tarafından bu ilanın 4.1.1. ve 4.1.2. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.7. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 4.1 inci maddenin (4.1.8) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.
4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3.2. Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik bilgilerin marka-modellerin yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olmalıdır.
4.3.3. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan her bir maddeye cevap içerecek şekilde birebir “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından hazırlanmış olmalıdır. Bu dokümanda teklif edilen malın marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olmalıdır.
4.3.4 İstekliler ihale konusu malın servisine ilişkin olarak aşağıdaki belgelerden en az birini sunmalıdır:
4.3.4.1 Hizmet Yeterlilik Belgesi: TSE’den alınmış bu belge teklif edilen malın markasını içermelidir.
4.3.4.2 Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi: İlgili Bakanlıktan alınmış bu belge imalatçı veya ithalatçının unvanını içermelidir.
4.3.5. Teklif veren isteklinin, ihale konusu mala ilişkin olarak temsilci ve/veya yetkili satıcı durumunda olması halinde;
4.3.5.1 Mal yerli üretim ise; istekli, temsilcilik ve/veya yetkili satıcılık belgesini sunmalıdır.
4.3.5.2 Mal yabancı menşeli ise aşağıdaki belgeler sunulmalıdır;
4.3.5.2.1 Yabancı menşeli mala yönelik olarak yurtdışı üreticisinden ve/veya satıcısından Türkiye’deki ithalatçıya/distribütöre verilmiş temsilcilik ve/veya yetkili satıcılık belgesi
4.3.5.2.2 İstekli Türkiye ithalatçısı/distribütörü değil ise; yukarıda tarif edilen belgeye ek olarak; Türkiye’deki ithalatçı/distribütörden ihaleye katılan istekliye verilmiş temsilcilik ve/veya yetkili satıcılık belgesi.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25,00.- (YirmiBeş) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8-Başvurular ihale tarih ve saatine kadar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:144 35210 Alsancak- İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
11- Konsorsiyum olarak teklif verilemez.
12- Diğer Hususlar;
12.1. Teknik Şartnamede istenen bilgi ve belgeler mal tesliminde Muayene ve Kabul Komisyonuna teslim edilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR