BAHÇESARAY YATILI BÖLGE ORTAOKULU

Gıda,temizlik ve şarküteri ürünleri satın alınacaktır

BAHÇESARAY YATILI BÖLGE ORTAOKULU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01038686
Şehir : Van / Bahçesaray
Yayınlandığı Gazeteler

BAHÇESARAY SESİ 16.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/387485
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
119 KALEM GIDA ÜRÜNLERİ- SEBZE VE MEYVE- TEMİZLİK ÜRÜNLERİ- SİMİT-TATLI-EKMEKIRTASİYE- ŞARKÜTERİ ALIMI YAPILACAKTIR
İşin Yapılacağı Yer
:
BAHÇESARAY/VAN
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BAHÇESARAY YATILI BÖLGE ORTAOKULU TOPLANTI SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


YATILI BÖLGE ORTAOKULU-BAHÇESARAY MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

BAHÇESARAY YATILI BÖLGE ORTAOKULU 119 KALEM GIDA ÜRÜNLERİ- SEBZE VE MEYVE- TEMİZLİK ÜRÜNLERİ- SİMİT-TATLI-EKMEK-KIRTASİYE- ŞARKÜTERİ ALIMI YAPILACAKTIR.

mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2019/387485

1-İdarenin

a) Adı

:

YATILI BÖLGE ORTAOKULU-BAHÇESARAY MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

CUMHURIYET CADDESI ISLAM MAHALLESI BAHÇESARAY/VAN

c) Telefon ve faks numarası

:

4327512015 -

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

BAHÇESARAY YATILI BÖLGE ORTAOKULU 119 KALEM GIDA ÜRÜNLERİ- SEBZE VE MEYVE- TEMİZLİK ÜRÜNLERİ- SİMİT-TATLI-EKMEK-KIRTASİYE- ŞARKÜTERİ ALIMI YAPILACAKTIR

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

MİKTAR DÜZENLEMESİ YAPILMAYACAKTIR
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

ALINACAK MALIN TAMAMI BAHÇESARAY YATILI BÖLGE ORTAOKULU AMBARINA TESLİM EDİLECEKTİR.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

ALINACAK MALLAR İDARENİN SİPARİŞİ ÜZERİNE GELİR VE TESLİM ALMA KOMİSYONU TARAFINDAN MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE TESLİM ALINACAKTIR

d) İşe başlama tarihi

:

20.09.2019


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

06.09.2019 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

BAHÇESARAY YATILI BÖLGE ORTAOKULU TOPLANTI SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR