SÜLEYMAN YANÇATORAL ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Gıda ürünleri satın alınacaktır

SÜLEYMAN YANÇATORAL ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00930191
Şehir : Samsun
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRU VE TARAFSIZ HABER 16.01.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/17393
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Müdürlüğümüzün 2019 yılı 10 aylık (01/03/2019-31/12/2019) 91 Kalemden oluşan Yiyecek İçecek ve Kuru Gıda Alımı İhalesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.02.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Süleyman Yançatoral Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü/Adalet Mahallesi Mevlana Caddesi No:41 İlkadım
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
ÇOCUK EVLERİ SİTESİ-SÜLEYMAN YANÇATORAL AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2019 YILI 10 AYLIK YİYECEK, İÇECEK VE KURU GIDA ALIMI

2019 yılı 10 aylık yiyecek içecek ve kuru gıda alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/17393
1-İdarenin
a) Adresi : ADALET MAHALLESI MEVLANA CADDESI 41 55070 İLKADIM/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası : 3622330632 - 3622335214
c) Elektronik Posta Adresi : suleymanycym@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Müdürlüğümüzün 2019 yılı 10 aylık (01/03/2019-31/12/2019) 91 Kalemden oluşan Yiyecek İçecek ve Kuru Gıda Alımı İhalesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : SÜLEYMAN YANÇATORAL ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ
c) Teslim tarihi : 01/03/2019 tarihi itibariyle işe başlanacak , Kuru gıda haftalık sipariş edilecek olup, ihtiyacımız peyderpey karşılanacaktır. yiyecek içecek ve kuru gıda ürünleri ihtiyacımız, haftalık olarak 1 gün önceden sipariş edilecektir. Teslimat mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. Ayrıca teknik şartnamedeki hükümler uygulanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Süleyman Yançatoral Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü/Adalet Mahallesi Mevlana Caddesi No:41 İlkadım
b) Tarihi ve saati : 07.02.2019 - 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRİTLEN KURU GIDA MALZEMERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÖZELLİKLER DOĞRULTUSUNDA 1 'ER ADET NUMUNEYİ İHALE TARİHİNDEN 3 GÜN ÖNCE TUTANAK KARŞILIĞINDA İDAREYE TESLİM ETMEK ZORUNDADIR.SÖZ KONUSU TUTANAK TEKLİF ZARFININ İÇERSİNDE İHALE KOMİSYONUNA SUNULACAKTIR.İDAREYE NUMUNERİ TESLİM ETMEYEN İSTEKLİLİERİN TEKLİFİ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200.000 TRY (Türk Lirası) karşılığı Samsun Süleyman Yançatoral Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Süleyman Yançatoral Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü/Adalet Mahallesi Mevlana Caddesi No:41 İlkadım adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR