ÇORUM 0-18 YAŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Gıda ürünleri satın alınacaktır

ÇORUM 0-18 YAŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01041770
Şehir : Çorum / Merkez
Semt-Mahalle : AK KENT MAH. / ULUKAVAK
Yayınlandığı Gazeteler

ÇORUM HAKİMİYET 22.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
ÇORUM HABER 22.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/378294
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
153 kalem çeşitli gıda maddesi alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Akkent Mah. Akkent Cad. No:118 Çorum
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

YETİŞTİRME YURDU-KIZ -ÇORUM AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

153 Kalem çeşitli mal ve malzeme alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/378294

1-İdarenin

a) Adresi : Akkent Mahallesi Akkent Caddesi No:110 19100 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası : 3642211218 - 3642211258
c) Elektronik Posta Adresi : corumsevgievleri@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı : 153 kalem çeşitli gıda maddesi alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kuruluş deposu, Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde peyder pey 31.12.2019 tarihine kadardır.
c) Teslim tarihi : ÇORUM 0-18 YAŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ /AKKENT MAHALLESİ AKKENT CADDESİ NO:110-ÇORUM Malzemenin teslim yeri Kuruluşa ait yaşam birimleridir. Yüklenici tarafından idareye getirilecek bütün malzemeler ,Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul işlemlerine Dair Yönetmelik esasları dahilinde hafta içi 09-:00-15:00 saatleri arasında kuruluşumuzda kurulan Muayene ve Kabul Komisyonunca yapılacaktır. İhale konusu malların .duyusal ve fiziksel muayenesi ,söz konusu malların özelliklerine göre ,renk ve görünüşüne bakılarak ,koklanarak ,tadılarak pişirilerek ve çiğnenerek yapılacaktır. Mallar idarenin ihtiyacına göre oluşturacağı listeleri yüklenici firmaya bildirilecektir. Listelere göre teslimat yapılacak ,kesinlikle listelerin birleştirilmesi söz konusu olmayacaktır. Yüklenici firma siparişi verilen o parti malların miktarlarında artırma veya eksiltme yapamayacaktır. Ekmek ihtiyacımız bir gün önceden sipariş edilecek ve günlük olarak temin edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Akkent Mah. Akkent Cad. No:118 Çorum
b) Tarihi ve saati : 09.09.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akkent Mah. Akkent Cad. No:118 Çorum adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR