TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Gıda ürünleri satın alınacaktır

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01046561
Şehir : Tokat / Merkez
Semt-Mahalle : TAŞLIÇİFTLİK KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
Yayınlandığı Gazeteler

TOKAT GÜNEŞ 05.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt No
:
2019/423463
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2020 Yılında kafeteryaların ihtiyacı olan 9 Kısım gıda maddesi alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.10.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü 407 nolu Toplantı Salonu Taşlıçiftlik Yerleşkesi/TOKAT
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

Kafeteryalar için 2020 yılı Muhtelif Gıda Maddeleri Mal Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/423463

1-İdarenin
a) Adresi : Taşlıçiftlik Yerleşkesi 60240 Merkez/TOKAT
b) Telefon ve faks numarası : 3562521146 - 3562521226
c) Elektronik Posta Adresi : skultur@gop.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı : 2020 Yılında kafeteryaların ihtiyacı olan 9 Kısım gıda maddesi alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yeri : Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 3 nolu Ambarı (Kafeterya Ambarı)
c)Teslim tarihi : Sözleşmeye mütaakiben, İdarece ihtiyaca göre ve mevcut depo durumuna göre peyder pey sipariş verilecektir. Verilen siparişler en geç bir gün önceden yüklenici firmaya bildirilecek, siparişler yüklenici firma tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 3 nolu Ambarına teslim edilecektir. Teslim sırasında firma, muayene kabul komisyonuna teknik şartname doğrultusunda ürünlerin gıda üretim izin belgelerini ibraz etmeleri gerekir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü 407 nolu Toplantı Salonu Taşlıçiftlik Yerleşkesi / TOKAT
b) Tarihi ve saati : 16.10.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler İhtiyaç listesindeki tüm ürünlere ait ilgili bakanlıkça verilen Gıda Üretim İzin belgeleri veya Gıda Sicil Sertifikalarını teklif zarfıyla birlikte ihale komisyonuna sunulacaktır. Eğer aranan bu belgeler de bulunan kayıt numarası getirilen orijinal ambalajlı numunelerin üzerinde belirtilmişse ihale komisyonunca kabul edilecektir
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İstekliler teklif edilen malzemelere ilişkin numunelerini teklifleriyle birlikte sunmak zorundadırlar. Numuneler orijinal ambalajlarında sunulacaktır. Ürünlerde minimum ambalajları yoksa eğer, orijinal çuval ambalajları ve çuvala ait numune getirilecektir. Numunelerini sunmayanlar komisyonumuzca değerlendirme dışı bırakılacaktır.
b) İstekliler numunelerini İhale Tarihinden bir gün önce mesai bitimine kadar (Belirtilen tarihten sonra gelen numuneler kabul edilmeyecektir.) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Bürosuna numune teslim tutanağı karşılığı teslim edeceklerdir. Niteliği itibariyle saklanması mümkün olmayan Şoklu Yaş Pastalar kısmında belirtilen ürünler ihale tarih ve saatine kadar teslim edilebilecektir. İhaleye sunulan numunelerin teknik şartnamedeki kriterleri sağlayıp sağlamadığı komisyonda görevli olan teknik üyeler tarafından incelenecek ve numuneleri şartnameye uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Bürosu Taşlıçiftlik Yerleşkesi / TOKAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR