ANTALYA ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Gıda ürünleri satın alınacaktır

ANTALYA ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01062864
Şehir : Antalya / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRSES 07.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/469413
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
MAL ALIMI 1)-Kuru Gıda: 74 Kalem 2)-Sebze ve Meyve Ürünleri: 55 Kalem 3)-Süt ve Süt Ürünleri: 9 Kalem 4)-Tavuk Eti ve Yumurta : 2 Kalem 5)-Unlu Mamuller : 11 Kalem Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
ANTALYA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.11.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gebizli Mahallesi Yuns Emre Caddesi no: 108/ Muratpaşa/ANTALYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANTALYA ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR


2020 Mali yılı mal alımı (1-Kuru Gıda 2-Sebze ve Meyve Alımı 3-Süt ve Süt Ürünleri 4-Tavuk Eti ve Yumurta Alımı 5-Unlu Mamüller alımı) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/469413
1-İdarenin
a) Adresi : Gebizli Mahallesi Yunus Emre Caddesi No:108 Muratpaşa/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 242-3214021 – 242-3211120
c) Elektronik Posta Adresi : Omer.kisa@ailevecalisma.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : MAL ALIMI 1)-Kuru Gıda: 74 Kalem 2)-Sebze ve Meyve Ürünleri: 55 Kalem 3)-Süt ve Süt Ürünleri: 9 Kalem 4)-Tavuk Eti ve Yumurta : 2 Kalem 5)-Unlu Mamuller : 11 Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Antalya Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde peyder pey 31.12.2020 tarihine kadar .

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Gebizli Mahallesi Yuns Emre Caddesi no: 108/ Muratpaşa/ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 11.11.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı SOĞUKSU MAH.KAZIM KARABEKİR CAD.ANTALYA ADRESİNDEKİ DEFTERDARLIK MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜNE İHALE DÖKÜMAN BEDELİ YATIRILDIKTAN SONRA MAKBUZ KARŞILIĞI ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER SERVİSİNDEN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANTALYA ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük tekli değerlendirme yöntemi :İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR